Installasjon av biobrenselanlegg i varmesentralen
28 - 29 mai


Norsk Bioenergiforening (Nobio) arrangerer et to dagers kurs for installatører, konsulenter, driftsansvarlige og andre interesserte den 28. og 29. mai i Oslo
Kurset vil gi en gjennomgang av alle aktuelle kjeltyper for bruk av biobrensel, med vekt på pelletskjel. Vi vil også omtale flisfyrte kjelsystemer, vedkjel og bruk av biofyringsolje. Deltakerne får en gjennomgang av hvordan ulike biobrenselanlegg fungerer, med forklaring på de viktigste komponenter som inngår i et biovarmesystem. Vi har knyttet til oss noen av bransjens beste fagfolk til å forelese på kurset.

Kursets innhold
De viktigste biobrenselstypene, med vekt på flis briketter og pellets - kvalitetskrav, bruksområder og gjeldende standarder.
Beregning av effekt og størrelser på anlegget.
Dimensjonering og valg av lagersilo og utstyr for innmating av biobrensel
Valg av brennerenheter, stokerinnmating og kjeler med fast eller bevegelig rist.
Automatisk styring. Aske og askehåndteringsutstyr, røykgassrensing og skorstein, sikkerhetsutstyr og brannvern
Montering og tilknytning til vannbårne systemer.
Prøvedrift av anlegget. Justering av brenselinnmating, forbrenningsluft og optimal ytelse.
Pelletskaminer til punktoppvarming og vannmantel for tilkobling til sentralvarmeanlegg.
Vedkjeler - tekniske løsninger og fyringsmønster. Spesielle forhold ved montering og drifting.
Bruk av bio-fyringsolje

Inngår i Varmekompetanse
Kurset inngår i Varmekompetanse og er en av fem moduler i energiomlegging og kombinasjonsløsninger med fornybar energi, som sju sentrale bransjeforeninger står bak.

Varmekompetanse er utviklet for å bedre kompetansen innen vannbåren varme og fornybar energi. Dette for å oppfylle myndighetenes krav til og forventet vekst av enkle, vannbårne varmeanlegg og varmesentraler i nær fremtid. Varmekompetanse består av fem fordypningskurs innen bioenergi, vannbåren varme, solenergi, varmepumper og fjernvarme.

Nobio planlegger tre kurs i løpet av 2013:
28.-29. mai, Oslo
17.-18. september, Trondheim
5.-6. november, Oslo

Kurset arrangeres i samarbeid mellom Norsk Bioenergiforening (Nobio), Norske Rørleggerbedrifters Landsforening (NRL), Norsk Varmeteknisk Forening (NVF), Norsk Varmepumpeforening (NOVAP), Norsk Energi- og Miljøteknisk Forening (VVS-Foreningen), Norsk Fjernvarme og  Norsk Solenergiforening (Solenergiforeningen)
 
 For påmelding og program, trykk her

KALENDER