Seminar Næringslivets NOx-fond
2 - 3 oktober
Et fjernvarmeanlegg er i praksis et sentralvarmeannlegg som forsyner en bydel eller flere
bygg med energi til varmt tappevann og oppvarming. Anlegget benytter ulike energikilder, alt
fra spillvarme, avfallsforbrenning, varmepumper, bioenergi og gass til oppvarming av vann.
Distribusjon
Vannet distrubueres til næringsbygg, offentlige bygg og boliger gjennom isolerte rør. Rørene
legges i grøfter, ofte som annen infrastruktur som telelinjer og strømkabler, og har et gjennomsnittlig
varmetap på kun fem prosent.
Infrastruktur hos kunde
Hos kunden er det installert en kundesentral med varmevekslere hvor energien overføres fra
fjernvarmevannet til kundens varmeanlegg. Kundene har et vannbasert oppvarmingssystem
med radiatorer, gulvvarme eller ventilasjonsanlegg med vannbasert varmebatteri. Kundene
styrer varmen med termostater og forbruket registeres med energimålere, like enkelt som
bruk av elekstrisitet.
Stort potensial
I 2010 var produksjonen av fjernvarme 5,2 TWh, en økning på 18% fra året før. Fjernvarme er
bygget ut eller er under utbygging i 92% av alle byer på mer enn 10 000 innbyggere. Dette er
mulig med forsert utbygging og gode rammevilkår.
KALENDER