Høringssvar fra Norsk Fjernvarme om TEK

Vi viser til høringsdokumenter av 13.06.06 med forslag om endringer i tekniske forskrifter til plan og bygningsloven (TEK) og forskrift om saksbehandling og kontroll (SAK), samt til vedlegg fra Kluge ans av 15.09.06. Norsk Fjernvarme takker for muligheten til å uttale seg om forskriften, og avgir med dette vår høringsuttalelse.

Norsk Fjernvarme støtter forskriftens målsetning om å bidra til mindre energiforbruk i bygningsmassen kombinert med målet om redusert elforbruk til oppvarming. Videre mener vi at teknisk forskrift til plan- og bygningsloven er et svært viktig instrument i utviklingen mot denne målsetningen.

Da må også forskriften fange opp hvilken energibærer som benyttes til oppvarmingsformål, slik at vi kan skille mellom fornybar energi, fossil energi og elektrisk oppvarming. Det innebærer at primærenergiforbruk blir en styringsfaktor, det vil si vekting av ulike energikilders CO2- utslipp. Energisertifikatenes rolle er å omsette målsetningen i TEK i praksis.

Vi mener at uansett energikilde, er vannbåren distribusjon av varme i et bygg en nøkkelfaktor til å benytte alle typer fornybare energikilder (biobrensel, solvarme, fjernvarme, varmepumper), etter hvert som teknologiutviklingen muliggjør dette.

Det er laget en juridisk vurdering av TEK i forhold til § 66a i pbl, og hvilke frihetsgrader som ligger i lovbestemmelsen med vekt på krav om tilknytning til fjernvarmenett. Vurderingen sendes som vedlegg til høringssvaret. 

Les hele høringssvaret - Last ned word-dokument

MEDLEMS LOGG INN
KALENDER