NYHETER
Celsius-prosjektet -  som er del av EU-programmet Smart Cities and Communities, og som skal hjelpe større byer til å bli mer energieffektive ved bruk av fjernvarme, er forlenget med ni måneder og skal pågå fram til 31. desember 2017. Så langt har 58 større byer knyttet seg til prosjektet.
Totalt forbruk av biobrensler økte med nesten 20 prosent i 2016 sammenlignet med året før. Den kraftige veksten skyldtes først og fremst en sterk økning i forbruket av flytende biodrivstoff, skriver Statistisk sentralbyrå.    
  Et ja fra Skatterådet til Facebooks søknad om å slippe å betale overskuddsvarme-avgift for datasenterets overskuddsvarme-leveranse satt tirsdag igang mange spekulative vurderinger om hvilke perspektiver avgjørelsen kunne få for generell utnyttelse av overskuddsvarme fra danske virksomheter, skriver Ingeniøren.dk.. Men både sjefskonsulent i Dansk Fjernvarme, John Tang og direktør Michael Troelsgaard fra revisjonsfirmaet Pwc slår raskt fast, at avgjørelsen ikke markerer noen generell lempelse av lovgivningen, og at den kun vil kunne få betydning for virksomheter som gir bort  deres overskuddsvarme gratis. Nettopp overskuddsvarme-avgiften er ofte årsaken til at store mengder overskuddsvarme fra industrien i dag forsvinner opp i luften, fordi det ikke lønner seg for virksomheten å selge eller forære varmen til det lokale fjernvarmeselskapet. Ifølge Dansk Fjernvarme er utfordringen i disse sakene at virksomheten skal kunne godtgjøre overfor Skat, at de ikke får ekstra verdi ved å gi deres overskuddsvarme bort i de  avtalene man inngår med fjernvarmeselskapet: —Hvis avtalen betyr at virksomheten for eksempel unngår å bygge et kjøleanlegg, fordi fjernvarmeselskapet avtar varmen, så kan verdien av besparelsen for virksomheten bli beskattet via overskuddsvarmeavgiften, sier John Tang. Han tilføyer at Skat – som først har sett på saken – mente, at en eventuell kompensasjon for merinvesteringer derfor hadde en verdi for virksomheten og derfor skulle beskattes. Kun for gratis varme Ifølge Michael Troelsgaard betyr avgjørelsen at en virksomhet skal kunne bevise at den ikke sparer noe eller får overskudd av å bli  kompensert for investeringer på egen grunn - for eksempel i et back-up kjølesystem: —Det innsnevrer feltet av virksomheter, som kan bruke denne avgjørelsen til noe. For eksempel utelukker det jo alle virksomheter, som får betaling for å levere overskuddsvarmen, sier han. Sjefskonsulent John Tang i Dansk Fjernvarme forklarer at det er virksomhetene som skal søke Skat om fritakelse for overskuddsvarmeavgift, men at mange har holdt seg tilbage: —Virksomheter med et varmeoverskudd holder seg tilbake, fordi det er en komplisert prosess og fordi de jo kun gir bort deres overskuddsvarme gratis, sier han
Olje- og energidepartementet inviterer til et møte 17. november for å få innspill til hvordan energimerkeordningen for bygninger kan videreutvikles. Møtet avholdes i samarbeid med Enova og NVE.
KOMMENTAR: Snart tre år etter at Stortinget ba regjeringen styrke kravene til vannbåren varme i byggteknisk forskrift, venter bransjen fortsatt på at noe skal skje. Somlingen kan bli kostbar. Det mener kommunikasjonssjef Trygve Mellvang-Berg i Norsk Fjernvarme.   
KALENDER