NYHETER
Nå skal fjernvarmen i de svenske byene Trollhättan og Vänersborg på hver sin side av Göta elv kobles sammen. Når anlegget står klart, vil overskuddsvarmen fra Vargön Alloys smelteverk også kunne distribueres i fjernvarmenettet til Trollhättan Energi på den andre siden av Göta elv som er basert på skogsflis. Og vise versa.
Da Østfold Energi bygget sitt fjernvarmeanlegg i Mysen, benyttet Eidsberg kommune anledningen til å bytte ut gamle og skrøpelige vann- og avløpsrør i sentrum. – Godt eksempel på at samarbeid er lønnsomt, sier Harald Johnsen i Hafslund Varme, som representerer fjernvarme-bransjen i Samarbeidforum for ledninger i grunnen (SLG)
Så langt i 2016 er bruken av kull i fjernvarmeproduksjonen i Paris halvert, og 50 prosent av fjernvarmeproduksjonen er nå basert på fornybar energi og gjenvunnet varme. Dette vil redusere CO2-utslippene med 350 000 tonn i året, og dermed være et viktig bidrag til at Paris skal nå sitt mål om å redusere CO2-utslippene med 25 prosent i 2020.
EU-kommisjonen har lansert et forslag til et revidert fornybardirektiv som inneholder en rekke tiltak for å gjøre Europa ledende innen fornybar energi. Mens EU sto for 50 prosent av de globale investeringene av fornybar energi i 2011, står Unionen nå kun for 18 prosent av de totale investeringene.
Ministrene i EU møtes i dag i Brussel for å diskutere energipolitikk. Her skal EU-kommisjonen blant annet fremlegge vinterpakken, hvor hovedpunktene er energieffektivitet, flere investeringer i fornybar energi og en reform av Europas el-marked. Forslagene kan ifølge energi- og miljøminister Tord Lien få store konsekvenser for Norge.
EU-kommisjonen offentliggjorde onsdag sin Vinterpakke med overskriften "Ren energi for alle europeere", som inkluderer lovforslag for Energiunionen når det gjelder revisjoner av direktiver som energi- og for bygningsdirektivet og fornybardirektivet, som inkluderer regler for bruk av biomasse, samt en ny organisering av kraftmarkedet og en styringsmodell for Unionen.  
– EU-kommisjonen har et balansert forslag om faste biobrensler, som gjør det mulig å benytte svensk skog som råvare og vår skogslovgivning for å vise at brenslene er bærekraftige. Men Kommisjonens forslag om å avvikle drivstoff fra åkervekster er ødeleggende for EUs klimapolitikk for transportbransjen, sier Svebios direktør Gustav Melin i en kommentar til EUs Vinterpakke for energi og klima, som ble presentert onsdag.
Den svenske regjeringen, Moderaterna, Centerpartiet og Kristdemokraterna har blitt enige om at Sverige skal ha 50 prosent mer effektiv bruk av energien innen 2030. Energi-foretagen Sverige mener målet er vel høyt, og at det kan få store konsekvenser for Sveriges fremtidige industrielle- og økonomiske utvikling.
Enova besluttet i november i fjor å investere 138 millioner i et verdensledende produksjonsanlegg for biokull på Follum ved Hønefoss. Nå har EFTAs overvåkingsorgan ESA gitt grønt lys til bevilgningen, ifølge en NTB-melding.
Den nye danske regjeringen bestående av Venstre, De Konservative og Liberal Allianse ble i helgen enige om et regjeringsgrunnlag, hvor det bla står at det skal bli lønnsomt å utnytte overskuddsvarme og etablere varmepumper, som kan lagre vindmøllestrømmen. Det gleder Dansk Fjernvarme, ifølge Ingenioren.dk..
KALENDER