NYHETER
Varmepumper kan komme til å bidra med et netto varmetilskudd på 10 - 14 TWh i 2020. Dette viser beregninger Vista Analyse AS har utført for NVE. Middelalternativet er et netto varmetilskudd på om lag 12 TWh årlig, somtilsvarerer energibruken til 600 000 husholdninger. Den klart største veksten antas å finne sted i husholdningene, melder NVE.
Trondheim Energi blir kraftsenter innen fjernvarme og bioenergi For en drøy måned siden stod Heimdal varmesentral ferdig. Dermed hadde Trondheim Energi Fjernvarme gjennomført sitt største og tyngste løp så langt, skriver Adresseavisen.
Eidsiva Fjernvarme AS har sammen med Mjøsen Skog BA og seks almenninger på Toten etablert Lena Fjernvarme AS. I løpet av høsten skal det nye fjernvarmeanlegget på 5-6 GWh til 19 millioner kroner ved Valle videregående skole stå klart.
Adm.direktør Egil Evensen i TEV Fjernvarme vil 1. mai 2007 gå over i ny stilling som teknisk direktør i stab forretningsutvikling i samme selskap. Ny adm.direktør fra samme dato blir Steinar Asbjørnsen. Steinar Asbjørnsen er i dag ansatt som seniorrådgiver i Statkraft Regional Holding.
Celsius-prosjektet -  som er del av EU-programmet Smart Cities and Communities, og som skal hjelpe større byer til å bli mer energieffektive ved bruk av fjernvarme, er forlenget med ni måneder og skal pågå fram til 31. desember 2017. Så langt har 58 større byer knyttet seg til prosjektet.
Totalt forbruk av biobrensler økte med nesten 20 prosent i 2016 sammenlignet med året før. Den kraftige veksten skyldtes først og fremst en sterk økning i forbruket av flytende biodrivstoff, skriver Statistisk sentralbyrå.    
  Et ja fra Skatterådet til Facebooks søknad om å slippe å betale overskuddsvarme-avgift for datasenterets overskuddsvarme-leveranse satt tirsdag igang mange spekulative vurderinger om hvilke perspektiver avgjørelsen kunne få for generell utnyttelse av overskuddsvarme fra danske virksomheter, skriver Ingeniøren.dk.. Men både sjefskonsulent i Dansk Fjernvarme, John Tang og direktør Michael Troelsgaard fra revisjonsfirmaet Pwc slår raskt fast, at avgjørelsen ikke markerer noen generell lempelse av lovgivningen, og at den kun vil kunne få betydning for virksomheter som gir bort  deres overskuddsvarme gratis. Nettopp overskuddsvarme-avgiften er ofte årsaken til at store mengder overskuddsvarme fra industrien i dag forsvinner opp i luften, fordi det ikke lønner seg for virksomheten å selge eller forære varmen til det lokale fjernvarmeselskapet. Ifølge Dansk Fjernvarme er utfordringen i disse sakene at virksomheten skal kunne godtgjøre overfor Skat, at de ikke får ekstra verdi ved å gi deres overskuddsvarme bort i de  avtalene man inngår med fjernvarmeselskapet: —Hvis avtalen betyr at virksomheten for eksempel unngår å bygge et kjøleanlegg, fordi fjernvarmeselskapet avtar varmen, så kan verdien av besparelsen for virksomheten bli beskattet via overskuddsvarmeavgiften, sier John Tang. Han tilføyer at Skat – som først har sett på saken – mente, at en eventuell kompensasjon for merinvesteringer derfor hadde en verdi for virksomheten og derfor skulle beskattes. Kun for gratis varme Ifølge Michael Troelsgaard betyr avgjørelsen at en virksomhet skal kunne bevise at den ikke sparer noe eller får overskudd av å bli  kompensert for investeringer på egen grunn - for eksempel i et back-up kjølesystem: —Det innsnevrer feltet av virksomheter, som kan bruke denne avgjørelsen til noe. For eksempel utelukker det jo alle virksomheter, som får betaling for å levere overskuddsvarmen, sier han. Sjefskonsulent John Tang i Dansk Fjernvarme forklarer at det er virksomhetene som skal søke Skat om fritakelse for overskuddsvarmeavgift, men at mange har holdt seg tilbage: —Virksomheter med et varmeoverskudd holder seg tilbake, fordi det er en komplisert prosess og fordi de jo kun gir bort deres overskuddsvarme gratis, sier han
Olje- og energidepartementet inviterer til et møte 17. november for å få innspill til hvordan energimerkeordningen for bygninger kan videreutvikles. Møtet avholdes i samarbeid med Enova og NVE.
KALENDER