NYHETER
Eidsiva har gjennom en lengre prosess undersøkt ulike plasseringer av et nytt fjernvarmeanlegg basert på biobrensel på Kallerud i Gjøvik. Et slikt biobrenselanlegg er et anerkjent miljøtiltak, og ønskes velkommen av miljømyndigheter og miljøpolitikere verden over.
Vannbåren varme har en beskjeden plass i det norske energisystemet, og dette preger varmebransjen, fastslår ny rapport fra Energi21.Vannbårne distribusjons- og oppvarmingssystemer, som er en forutsetning for mange bioenergikilder, må utvikles med tanke på bl.a. kostnadseffektivitet, konkluderet Energi21.
Kraftselskapene mener det er urettferdig at de får svi ekstra etter Dagmar og krever unntak fra den økonomiske straffen. Ifølge NVE er årsaken til strømbruddene irrelevant, skriver Nationen.
Hvis Storbritannia lykkes med sin klimapolitikk, vil behovet for norsk gass halveres eller raderes helt ut, ifølge ny rapport. Storbritannias National Grid spår gassdød i to av tre fremtidsscenarier.
Nytt statlig nettsted om fornybar energi - se reklamefilm Fornybar energi er nøkkelen til å løse klimautfordringen. Kunnskap er grunnlaget for all satsing på fornybar energi. Nettstedet fornybar.no er et samarbeidsprosjekt mellom Forskningsrådet, Innovasjon Norge, Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) og statsforetaket Enova. Målet er å bidra til økt kunnskap om fornybar energi og innholdet er forklart så enkelt at nettstedet kan brukes av alle.
Samlet ramme for Enova utgjør 1450 millioner kroner for 2008, noe som innebærer en økning på 660 millioner kroner fra inneværende år. Dette fremgår av regjeringens forslag til statsbudsjett for 2008.
Norsk Fjernvarme og 13 andre berørte næringsorganisasjoner i NHO, er blitt enige med Miljøverndepartementet om en reduksjonsavtale av nitrogenoksid (NOx)- utslipp som alternativ til gjeldende avgift for Nox- utslipp.
Den planlagte utbyggingen skal i første omgang levere til sammen nær 100 millioner kilowattimer miljøvennlig fjernvarme, fordelt med om lag halvparten på hver av byene. Energileveransen tilsvarer varmebehovet til 10. 000 boliger.
Fjernvarmen i Sverige har vært fremgangsrik. På 25 år har leveransene av fjernvarme nesten blitt doblet og står i dag for mer enn halvparten av oppvarmingen i vårt naboland.
Det viktigste for Norsk Fjernvarme nå er å få i gang interessen for riktige energivalg i forbrukerleddet. Det nytter ikke å trykke gode klimaløsninger nedover hodet på uinteresserte energibrukere.
KALENDER