NYHETER
Dansk Fjernvarme ønsker et eget EU-direktiv for fjernvarme. Ifølge foreningen bør medlemslandene tvinges til å erstatte fossilt brensel med overskuddsvarme og fornybar energi hvor det er samfunnsmessig fornuftig.
Trondheim Energi Fjernvarme har fått konsesjon fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) til å bygge fjernvarmeanlegg i Harstad. Anlegget vil ha en effekt på 22 MW og grunnlasten vil dekkes av biobrensel.
NVE gjennomfører pilotforsøk med energimerking av bygg i Elverum og Trondheim fra mars i år.  Ordningen om at eiere av yrkesbygninger og offentlige bygninger over 1000 kvadratmeter skal ha en energiattest vil kunne tre i kraft i 2010, etter at forslaget er behandlet i Stortinget.
Akershus Fjernvarme har signert en kontrakt med danske Hollensen Energi verdt 100 millioner kroner, der firmaet skal levere alt det nødvendige utstyret for energiproduksjonen i et nytt bio-energianlegg i Lillestrøm.
NVE ga i fjor 31 konsesjoner for fjernvarmeanlegg som svarer til om lag 1 TWh varmeproduksjon. I tillegg ga NVE konsesjoner for 1,74 TWh ny kraftproduksjon. Olje- og energidepartementet ga konsesjon til 0,2 TWh vannkraft etter innstilling fra NVE. Totalt er det i 2008 klarert 2,89 TWh ny energiproduksjon.
Hafslund ASA foretar endringer i organisasjonen for å reflektere sin betydelige vekst innenfor fjernvarme og fornybar energi. Konsernets virksomhet vil bli organisert i forretningsområdene Fjernvarme, Produksjon og varme, Nett, Marked og Venture.
EUs klimapakke er nå vedtatt i EU-parlamentet. For regjeringen gjenstår det å forhandle om de norske forpliktelsene, men vi vet at de blir betydelige, mellom 25-30 TWh fornybar energi innen 2020. For å lykkes må det bygges ut fjernvarme og lokal fornybar varmeproduksjon i langt større grad enn i dag.  
NVE har gitt Ringdalskogen Fjernvarme AS tillatelse til å bygge og drive et fjernvarmeanlegg på Ringdalskogen i Larvik kommune, Vestfold fylke. Utbyggingen vil dekke et varmebehov hos kundene på om lag 27 GWh.
I dag fremmet regjeringen forslag til endringer i energiloven om gjennomføringen av EUs direktiv om bygningers energiytelse for stortinget. Forslaget innebærer at eiere av yrkesbygninger og offentlige bygninger over 1000 kvadratmeter skal ha en energiattest. Boliger skal ha energiattest ved salg eller utleie.
Norsk Fjernvarme er positiv til energimerkeordningen og målsetningene om bruk av mer fornybar energi og redusert energibruk. - Vi mener imidlertid at ett felles energimerke for oppvarming og energibruk i bygg i sterkere grad ville bidratt til å nå målsetningene, sier daglig leder Heidi Juhler.
KALENDER