NYHETER
Norsk Fjernvarme og 13 andre berørte næringsorganisasjoner i NHO, er blitt enige med Miljøverndepartementet om en reduksjonsavtale av nitrogenoksid (NOx)- utslipp som alternativ til gjeldende avgift for Nox- utslipp.
Den planlagte utbyggingen skal i første omgang levere til sammen nær 100 millioner kilowattimer miljøvennlig fjernvarme, fordelt med om lag halvparten på hver av byene. Energileveransen tilsvarer varmebehovet til 10. 000 boliger.
Fjernvarmen i Sverige har vært fremgangsrik. På 25 år har leveransene av fjernvarme nesten blitt doblet og står i dag for mer enn halvparten av oppvarmingen i vårt naboland.
Det viktigste for Norsk Fjernvarme nå er å få i gang interessen for riktige energivalg i forbrukerleddet. Det nytter ikke å trykke gode klimaløsninger nedover hodet på uinteresserte energibrukere.
På nyåret 2008 vil dagens varmeprogram utgå og bli erstattet av tre nye varmeprogram; program for fjernvarme infrastruktur, program for fjernvarme nyetablering og program for lokale energisentraler.
- Regjeringen har et ambisiøst mål om 30 TWh ny fornybar energiproduksjon og energieffektivisering innen 2016. For å nå dette målet må gode ordninger som stimulerer til produksjon av fornybar energi på plass, sier olje- og energiminister Åslaug Haga.
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) ga i dag Troms Kraft Varme grønt lys for utvidelse og drift av fjernvarmeanlegg på Tromsøya i Tromsø kommune.
Administrerende direktør Eli Arnstad har sagt opp sin stilling i Enova. - Det har de siste ukene kommet fram at tillitsvalgt og verneombud mener at jeg har mobbet en eller flere i Enova. Dette er en beskrivelse jeg ikke kjenner meg igjen i. En slik type beskyldning er handlingslammende og ødeleggende for arbeidet i Enova og for meg som leder. Jeg mener derfor at det er best for organisasjonen og meg selv at jeg slutter.
Fjernvarmeselskaper uten egne ansatte bryter energiloven. Det fastslår NVE, som nå vil kreve at alle selskaper med fjernvarmekonsesjon skal bemannes med egne ansatte for å sikre en forsvarlig drift.
Enovas Svartjeneste har høsten 2007 kartlagt kommunenes status i arbeidet med energi- og klimaplaner. Kartleggingen har blitt gjort i form av personlige intervjuer.
KALENDER
26 - 27 november
22 - 24 mai