NYHETER
NVE har gitt Bio Varme AS konsesjon til å utvide et fjernvarmeanlegg i Moss og Rygge kommuner, Østfold fylke. Konsesjonsområdet er avgrenset av Ekholtveien i Rygge i sør, og ved Verket skole i Moss i nord.  
NVE har gitt Mosseporten Miljøenergi AS tillatelse til å bygge og drive et fjernvarmeanlegg nordøst i Moss kommune. Grunnlasten vil dekkes av deponigass og spillvarme. Mosseporten Miljøenergi vil kunne levere 79 GWh fjernvarme per år i 2017. Enova har støttet første byggetrinn med 4,1 millioner kroner.
NVE avslår søknaden fra Østfold Energi AS om å bygge og drive fjernvarmeanlegg i Marker kommune, Østfold fylke. NVE begrunner avslaget med at det er knyttet usikkerhet til kundegrunnlaget og at prosjektet har et dårlig samfunnsøkonomi.
Torsdag 20. november vedtok bedriftsforsamlingen i Eidsiva Energi AS en investeringsfullmakt på 1200 millioner kroner for utbygging av et avfallsforbrenningsanlegg på Trehørningen industriområde i Hamar - og tilhørende utvidelser i fjernvarmenettet i perioden 2011-2020.
- Bioenergi er en svært viktig energibærer i stasjonær energiforsyning i Norge. Målet er å doble bruken innen 2020. Det sa statsråd Terje Riis-Johansen da han deltok på Bioenergidagene tirsdag i Skien.
NVE har gitt Bioenergi AS konsesjon til å bygge og drifte et fjernvarmeanlegg på Dikemark i Asker kommune, Akershus. Fjernvarmeanlegget AS vil kunne levere 8 GWh varmeenergi per år i 2020.
Hamar-Regionen Fjernvarme AS (HRF) er gitt tilsagn om støtte på 33 millioner kroner til energigjenvinning fra avfallsforbrenningsanlegg på Trehørningen i Hamar kommune.
Norsk næringsliv strittet lenge imot krav om NOx-reduksjoner og avgifter. Da det ikke hjalp, ble de med. Nå er kvoten for i år overoppfylt, skriver Teknisk Ukeblad.
Norsk Fjernvarme har sammen med  en rekke av NHOs landsforeninger mandag flyttet inn i Næringslivets Hus på Majorstuen i Oslo.
De svenske fjernvarmeselskapene hadde i 2007 en samlet omsetning på 29 milliarder kroner. Bransjen leverte 48 TWh varme og 6 TWh el. Det framgår av et resumé av selskapenes årsrapporter som Energimarknadsinspektionen(EI) i år publiserer for første gang.
KALENDER