NYHETER
Norsk Fjernvarme er fornøyd med forbehold til Plan- og bygningsloven, byggesaksdelen, angående tilknytningsplikt til fjernvarme. Innstilling O. nr 50 (2008-2009) fra kommunal- og forvaltningskomiteen skal behandles 17. mars i Odelstinget, og vi forventer at denne vedtas.
- Hvis du ønsker å tenke miljø når du bygger eller rehabiliterer en bolig av en viss størrelse, bør du satse på vannbåren varme. Det er det helt klare signalet vi ønsker å gi, sier seniorrådgiver Trude Tokle i Enova til Adresseavisen.  
- Det er gledelig at regjeringens tiltakspakke nå får sitt utslag i at Enova nå øker innsatsen i varmeprogrammene, sier Erling Sande, energi- og miljøpolitisk talsmann for Senterpartiet.  
Fjernvarmebransjens omstilling fra olje til andre brensler er den viktigste forklaringen til at Sverige har lykkes med å redusere sine klimautslipp. Det sier Naturvårdsverket, som viser til den siste bransjestatistikken fra 2007 som nylig ble offentliggjort.
Denne uken lanserer NVE energimerking av boliger i kommunene Trondheim og Elverum som en prøveordning. I 2009 blir ordningen obligatorisk over hele landet for alle som kjøper og selger bolig.  
Norsk Fjernvarme er positiv til regjeringens tiltakspakke til fornybar varme. Tiltakspakken vil løfte frem prosjekter for bygging av infrastruktur som planlegges i et tjuetalls byer.  
Statsråd Terje Riis-Johansen og adm. direktør Nils Kristian Nakstad i Enova vektla viktigheten av å prioritere infrastruktur for fjernvarme, da de onsdag  la fram planen om hvordan tiltakspakken på 1.2 milliarder kroner skal disponeres.   
Enova har justert sine program og programmenes støttenivå som følge av regjeringens tiltakspakke.
Enovas resultat for i 2008 ble på 2,15 TWh i spart og produsert fornybar energi. Totalt har selskapet bidratt til å igangsette miljøvennlige energiprosjekter tilsvarende 11,6 TWh fram til og med 2008. I løpet av fjoråret er det gitt støtte til 82 varmeprosjekter som totalt skal levere 840 GWh.
Statkraft vil produsere 1TWh strøm ved å ta vare på energi som i dag går til spille fra norske industribedrifter. Med investeringer på rundt 250 millioner kroner skal overskuddsgass fra Eramets smelteverk i Sauda gjenvinnes.
KALENDER
6. februar