NYHETER
Årets laveste kraftproduksjon hadde vi mellom kl. 6 og 7 søndag morgen den 26. juli, viser foreløpige tall fra Statnett.
I oktober 2006 opprettet regjeringen en tilskuddsordning for alternativ oppvarming rettet mot husholdningene. Antallet husholdninger som har fått tilskudd har nå passert 10.000.
Vestfold Bondelag har fått tildelt 724.000 kroner fra Statens landbruksforvaltning for å utrede hvordan landbruket kan innlemmes i biogassproduksjonen i Norge.
Industriens unntak fra den nye CO2-avgiften på naturgass er i strid med EØS-reglene, konkluderer overvåkningsorganet Esa.
Høyere kraftpriser gir klingende mynt i kassen til Hafslund. – Den gode trenden i årets første kvartal fortsatte i andre kvartal. Den underliggende driften har vært god, og alle operative resultatenheter har resultatmessig framgang fra fjorårets 2. kvartal, sier konsernsjef Christian Berg i en melding.
Enova gir 1,8 millioner kroner i støtte til Troms Kraft Varme for bygging av energisentral for bydelene Langnes og Mortensnes i Tromsø.
Det er sendt ut to nye høringsbrev, begge med frist til 1. oktober, og en forskrift er vedtatt fra 1. juli i år.Hovedkonklusjonen er at ingen av disse forskriftene ivaretar ekstern energiforsyning med fornybar varmeenergi, og representerer en forverring av vilkår for utbygging av fjernvarme, sier Heidi Juhler daglig leder i Norsk Fjernvarme.  
Mosseporten Miljøenergi AS får konsesjon til å bygge og drive fjernvarmeanlegg i Moss, opplyses det i en pressmelding fra OED.
OED har avslått klagen fra Norsk Teknologi vedrørende konsesjon for et fjernvarmeanlegg i Stjørdal kommune.
NVE har gitt Daimyo Rindi Energi AS konsesjon for å bygge og drifte et fjernvarmeanlegg i Gjøvik sentrum og omegn. NVE avslår samtidig konkurrerende søknad fra Eidsiva Bioenergi AS.
KALENDER