NYHETER
Dersom Tafjord Kraftvarme AS ikke får fylt opp den nye ovnen på Grautneset i Ålesund med avfall, frykter adm. direktør Odd Helland at det kan bli stopp i videre utbygging av fjernvarme i kommunen.
I Teknisk Ukeblad nr 19 uttaler næringspolitisk direktør Tore Strandskog i Norsk Teknologi at NVE driver ukritisk konsesjonsbehandling på fjernvarme. NVE avviser dette. – Vi gjør et regnestykke etter en fast metode hvor vi går gjennom kundegrunnlag og kostnader for å se om dette er et godt prosjekt, sier Rune Flatby, direktør for konsesjonsavdelingen i NVE.
Truls Jemtland tiltrer en nyopprettet stilling som informasjonssjef for forretningsområdet Produksjon og Varme i Hafslund, melder selskapet. Jemtland får med det ansvaret for Hafslunds informasjonsarbeid innen fornybar energi, primært vannkraft, varme og bioenergi.
Hvem tør å foreslå en økning i avgiftene på fossile brensler eller el-avgiften i et valgår? Svaret er få eller ingen, skriver Cato Kjølstad, leder i NoBio i en kronikk i Aftenbladet.no.
Departementet for energi- og klimaforandring (DECC) i Storbritannia ser nærmere på hvordan bruken av fjernvarme kan fremmes på øyriket. Undersøkelser viser at 5,5 millioner bygninger kan kobles til fjernvarmesystemer. Det skriver nyhetsbrevet NewEnergyFocus.
Svenske miljøforskere mener Sverige kan redusere utslippene av CO2-gasser med opp til 90 prosent innen 2050. Massiv utbygging av vindkraft og en kraftig økning av biobrensel er det som skal til.
I forbindelse med Revidert nasjonalbudsjett 2009 foreslås at retten til redusert elavgift for fjernvarmeprodusenter utvides til også å omfatte fjernvarmebedrifter som kan legge fram konsesjon fra NVE. Det foreslås at reglene endres med virkning fra 1. juli 2009.
Det blir ingen endring av sluttbehandlingsavgiften for deponering av avfall i revidert nasjonalbudsjett. Regjeringen utsetter endringene av deponiavgiften til statsbudsjettet for 2010.
Norge ligger på bunnen i Europa når det gjelder installasjon av solfangere. Svenskene har 13 ganger og danskene 28 ganger så mange solfangere per innbygger som vi nordmenn.
Det er nå tildelt 400 millioner kroner til å gjøre 650 offentlige bygg over hele landet mer energieffektive.
KALENDER