NYHETER
Det store prosjektet Nord Stream 2, som via Østersjøen skal bringe russisk gass til Europa, har delt kontinentet. Politisk er prosjektet i direkte konflikt med blant annet EUs energiunion, som har som mål å redusere avhengigheten av russisk gass. Vladimir Putin mener prosjektet er upolitisk.
Lars Gullev i Hovedstadens Geotermiske Samarbejde spår  at Danmark om 30 år får dekket minst en tredjedel av deres varmebehov ved hjelp av varmt vandn fra undergrunnen - geotermi.
Europaparlamentets industri- og energiutvalg godkjente onsdag en ny el-pakke. Parlamentet ønsker at EU skal skape et sterkere felles elmarked, som vil gjøre det enklere for medlemmene å selge el over landegrensene.
Aalborg Portland er en energi- og råstoff-forbruker i stor stil og har derfor konstant fokus på å erstatte jomfruelige råstoffer med restprodukter fra annen produksjon og finne alternative brensler.
Skagerak Energis inntjening ble 27 prosent bedre fra 2016 til 2017. Konsernet fikk et driftsresultat før avskrivninger på 1,665 milliarder kroner. Skagerak Varme vokste og økte driftsresultatet med 100 prosent til 10,2 millioner kroner.
Nå kan selskaper som vil samarbeide om nye løsninger i energisystemet få støtte til demonstrasjon i full skala. Enova lyser ut en pott på 200 millioner kroner og ønsker kontakt med spydspissene i bransjen. Norsk Fjernvarme oppfordrer bransjen til å delta for  å bidra til å sikre forsyningssikkerheten i landet.
Teknologien for fjernvarme har vært benyttet som distribusjon av varme i flere hundre år. Men det er utrolig mye mer å forbedre og utvikle innen området. Det mener Sven Werner, professor i energiteknologi ved Högskolan i Halmstad.
På oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet sendte Direktoratet for Byggkvalitet (DiBK) tirsdag forslag til endring i energiforsynings-kravet til bygninger over 1000 m2 i byggteknisk forskrift på høring. Høringsfristen er satt til 20. april.  
Miljødirektoratet har laget en film om klimaarbeid i småbyer, med Gjøvik som eksempel. Blant tiltakene Mjøsbyen kan skilte med er utbygging av fjernvarme, godt utbygd sykkelnett, miljøvekting i kommunens innkjøp og forsøk på selvkjørende buss. Ut-arbeidelse av helhetlig klimaplan er ifølge kommunen viktig for å redusere klimagass-utslipp.  
Klima- og miljøminister Ola Elvestuen tildelte lørdag Nordland Venstres miljøpris 2018 til HeatWork for utviklingen av produktet CliWi. Produktet bidrar til en fossil- og utslippsfrie byggeplasser. Selskapet mottok også i høst en hederspris, den gang Byggenæringens Innovasjonspris 2017.
KALENDER