Skagerak Varme AS får fjernvarmekonsesjon i Tønsberg
19. mai 2008
NVE har endret og stilt nye vilkår i fjernvarmekonsesjonen til Vestfold Kraft AS. Konsesjonen overdras samtidig til Skagerak Varme AS. NVE har også avslått konkurrerende søknader fra Daimyo Varme AS og Bio Varme AS.

Skagerak Varme AS søkte i oktober 2007 om overdragelse og endring av fjernvarmekonsesjon i Tønsberg. Konsesjonen ble gitt til Vestfold Kraft AS i mars 2001. Endringen innebærer at varmesentralen som opprinnelig var plassert i tilknytning til Vestfold Sentralsykehus flyttes til Kilen, og at installert effekt i to andre varmesentraler økes. For å sikre en raskest mulig fremdrift av utbygging av fjernvarme i Tønsberg, har NVE fastsatt et nytt vilkår om forpliktende frister for idriftsettelse og ferdigstillelse av anlegget. NVE kan videre vurdere områdeavgrensningen for fjernvarmeanlegget dersom prosjektets fremdrift ikke er i samsvar med vilkår i konsesjonen.
 
NVE har gjort en rettslig vurdering av konsesjonen til Vestfold Kraft AS, og mener at det ikke er noen automatikk i at konsesjonen bortfaller dersom vilkåret om idriftsettelse ikke overholdes. NVE har ikke funnet tungtveiende grunner for å trekke konsesjonen tilbake. I vedtaket er det lagt vekt på at det er krevende å etablere hovedrørsystemet i middelalderbyen Tønsberg. Konsesjonæren har heller ikke har fått tilstrekkelig økonomisk støtte til full utbygging av fjernvarmeanlegget, og det har vist seg vanskelig å inngå avtaler med tilstrekkelig mange varmekunder som muliggjør lønnsom utbygging av fjernvarmeanlegget.

NVE avslår samtidig konkurrerende søknadene fra Bio Varme AS og Daimyo Varme AS, skriver direktoratet i en pressemelding.
KALENDER