Fjernvarme og fjernkjøling stadig mer populært
6. juni 2019

I 2018 var forbruket av fjernvarme på 5,7 TWh, som er en økning på 5 prosent fra 2017. Om lag 20 av fjernvarmeleverandørene leverer også fjernkjøling. I 2018 ble det brukt 221 GWh fjernkjøling, som er nesten 30 prosent mer enn året før. Det melder SSB.
Økte fjernvarmepriser og økt forbruk bidro til en økning i salgsinntekter på fjernvarme på vel 20 prosent fra året før. Bruk av fjernvarme har fordoblet seg siden 2007, viser tall fra fjernvarme og fjernkjøling. Dette skyldes stadig mer utbygging og bruk av fjernvarme. Fjernvarme utgjør likevel ikke mer enn knapt 3 prosent av det totale innenlands energiforbruket.

Det er særlig i de største byene, med størst konsentrasjon av forbrukere, at fjernvarme er utbredt. I de senere årene har det imidlertid også blitt utbygd en del fjernvarme andre steder. Den totale lengden på fjernvarmenettet i Norge var om lag 1 900 km i 2018, som er en seks-dobling fra slutten av 90-tallet.

 
Høyest fjernvarmeforbruk i tjenesteytende næringer 

Tjenesteytende næringer sto for den klart største andelen av forbruket i 2018 med 62 prosent (3,6 TWh). Husholdningene sto for om lag 22 prosent av fjernvarmeforbruket (1,2 TWh), mens resten (0,9 TWh) gikk til industri og andre næringer.
Kun 0,8 prosent fra oljekjel
Nettoproduksjon av fjernvarme var på knapt 6,5 TWh i 2018. Vel 0,7 TWh gikk tapt i fjernvarmenettet og dermed ble om lag 5,7 TWh levert til forbruker.
 
Nesten halvparten av nettoproduksjonen av fjernvarme kom fra forbrenning av avfall (2,9 TWh) i 2018. På den måten energiutnytter man avfall som likevel må brennes. Noe varme går til spille ved at avfall brennes når det ikke er behov for den, såkalt avkjølt varme. Denne mengden tilsvarte 0,9 TWh i 2018, men dette regnes ikke med i produksjonstallet.
 
Den nest største energikilden var flisfyringsanlegg med en andel på rundt 23 prosent (1,5 TWh). Elkjel utgjorde 12 prosent, mens fjernvarmeproduksjonen i varmepumpeanlegg utgjorde 10 prosent.

Bruken av oljekjel (fossil) er betydelig redusert de siste årene, og i 2018 gikk oljebruken ned med 5 prosent. Det stod da for kun 0,8 prosent av fjernvarmeproduksjonen. Bruk av bioolje ble fordoblet fra 2017 til 2018 og stod for 1,3 prosent av produksjonen.


Økte priser, men billigere enn el 

Gjennomsnittsprisen for fjernvarme steg fra 67 øre/kWh i 2017 til 78 øre/kWh i 2018. Det er en økning på 17 prosent og kan sees i sammenheng med høyere elektrisitetspriser i samme periode. Den totale strømprisen til husholdninger steg med nær 20 prosent i denne perioden. Fjernvarmeprisen følger vanligvis elprisen, men er litt lavere. Det er bestemt i energiloven at fjernvarmeprisen for kunder med tilknytningsplikt til fjernvarmenett ikke skal overstige prisen for elektrisk oppvarming.

Økt salg av fjernvarme og høyere fjernvarmepris ga økte salgsinntekter fra fjernvarme på hele 22 prosent i 2018 sammenlignet med året før. Inntektene fra salg av fjernvarme utgjorde 4,47 milliarder kroner, opp fra 3,65 milliarder året før.


Stadig mer fjernkjøling til tjenesteytende næringer

I likhet med fjernvarmeproduksjonen har det vært betydelig økning i antall enheter som produserer fjernkjøling. I 2012 ble det levert 133 GWh fjernkjøling i Norge, nesten utelukkende til tjenesteyting. Fra 2001 til 2012 har forbruket av fjernkjøling i gjennomsnitt steget med hele 30 prosent per år. Likevel er fjernkjøling fortsatt beskjedent sammenliknet med fjernvarmeforbruket i Norge.

Om lag 20 av fjernvarmeleverandørene leverer også fjernkjøling. I 2018 ble det brukt 221 GWh fjernkjøling, som er nesten 30 prosent mer enn året før. Dette kan ha sammenheng med den varme sommeren i 2018. Nesten 90 prosent av fjernkjølingen leveres til tjenesteytende næringer, og resten går hovedsakelig til industri. Det er svært lite som leveres til husholdninger, ifølge SSB.
 
 
"Hovedformålet med denne rapporten er å presentere og analysere utviklingen i de sentrale størrelsene innenfor fjernvarmeområdet. Rapporten er utarbeidet med prosjektstøtte fra Olje- og energidepartementet (OED)," skriver SSB på sine nettsider.
 


KALENDER