Dansk Fjernvarme vil ha lovarbeid om tilknytningsplikt satt i bero
6. november 2018

Det danske Folketingets partier forhandler for tiden om en lovendring, som vil ha store konsekvenser for fjernvarmeselskapenes tilslutnings- og forblivelses plikt av forbrukerne.  Nå retter foreningen direkte henvendelse til Energi-, forsynings- og klimautvalget om å få satt arbeidet i bero.

Henvendelsen kommer i direkte forlengelse av at Dansk Fjernvarme nylig har avgitt et høringssvar. Her gjør Dansk Fjernvarme oppmerksom på, at man er ”bekymret for at lovforslaget som er på høring, grunnleggende vil ha store negative konsekvenser for fjernvarmebrukerne”.

Det fremgår i tillegg av den nye henvendelsen, at Dansk Fjernvarme mener at lovforslaget ikke lever opp til ministerens tidligere forsikringer om at lovforslaget kun vil omfatte nye fjernvarmeområder og nye bygninger – at lovforslaget altså ikke får tilbakevirkende kraft for fjernvarmeområdet.
 

Dansk Fjernvarme henviser til teksten til det fremlagte lovforslaget . Her står der at loven vil ”oppheve kommunenes adgang til å pålegge nye forbrukerbindinger for tilslutnings- og forblivelsesplikt for så vel eksisterende byggeri som nybyggeri i varmeforsyningsområder, hvor det i dag ikke allerede er pålagt forbrukerbindinger”.


I henvendelsen til Energi-, forsynings- og klimaudvalget konkluderer Dansk Fjernvarme derfor med at muligheten for å pålegge forbrukerbindinger også kommer til å berøre eksisterende forsyningsområder uten forbrukerbindinger.


- Lovforslaget vil altså nettopp ikke kun berøre nye områder i forbindelse utvidelse av fjernvarmenettet, slår Dansk Fjernvarme fast i brevet til politikerne, hvor de kommer med en klar oppfordring:


- Vi mener at  det er en uskikk på den måten å lage lovgivning med tilbakevirkende kraft og skape usikkerhet omkring allerede foretatte investeringer, og skal derfor enda en gang oppfordre til at lovbehandlingen stoppes og der i stedet, på bakgrunn av analysearbeidet, laves en sammenhengende strategi for den fremtidige reguleringen av fjernvarmesektoren.  


På den bakgrunn vil vi gjerne anmode utvalget  om et snarlig møte for å fremlegge våre synspunkter, skriver Dansk Fjernvarme på sine nettsider.
 Folketinget. Foto: Henrik Sørensen
KALENDER