Utslippene fra kvotepliktige klimagasser økte
9. mai 2018
Klimagassutslippene fra de norske virksomhetene i EUs klimakvotesystem økte noe fra 2016 til 2017, men har holdt seg relativt stabile de siste årene. Økningen skyldes større utslipp fra oljeraffinerier og ferrolegeringsindustrien.
— Dersom vi skal nå målet om et lavutslippssamfunn i 2050, må klimagassutslippene reduseres i alle sektorer, sier Ellen Hambro direktør for Miljødirektoratet i en melding.

0,7 prosent opp i EU
Klimagassutslippene gikk opp med over 250 000 tonn, eller i overkant av én prosent, fra 2016 til 2017. Dette er en større prosentvis økning enn i EU, der utslippene gikk opp med omlag 0,7 prosent. Det er første gang på syv år at utslippene har økt i EU.

Klimagassutslippene fra de norske virksomhetene i kvotesystemet var totalt 25,4 millioner tonn i fjor, og utgjør cirka 50 prosent av de norske klimagassutslippene.
138 norske virksomheter innen industri, og olje og gass var omfattet av EUs kvotesystem i 2017. 

I Norge er det i dag to oljeraffinerier som er underlagt klimakvoteordningen, Esso Slagentangen og Statoil Mongstad.
Klimagassutslippene fra disse oljeraffineriene økte kraftig fra 2016 til 2017, fra 1,7 til 2,7 millioner tonn. En vesentlig andel av dette skyldes at kraftvarmeverket på Mongstad nå er lagt inn under utslippstillatelsen til oljeraffineriet. Kraftvarmeverkets andel av Mongstads utslipp utgjorde i 2017 i overkant av 600 000 tonn. Dette representerte en økning på over 100 000 tonn fra 2016. 
Ferrolegeringsindustrien er den nest største bransjen i Norge, etter olje og gass. Klimagassutslippene fra denne industrien økte i fjor med 5 prosent.


Ifølge meldingen fra Miljødirektoratet strammes kvotesystemet inn:
Det europeiske kvotetaket vil i 2020 være 21 prosent lavere enn utslippene i 2005. Videre frem mot 2030 vil den tilgjengelige kvotemengden reduseres med 2,2 prosent årlig. Det viser den foreløpige oversikten over klimagassutslipp i 2017 fra norske klimakvotebedrifter.

Hensikten med EUs kvotesystem er å redusere utslippene av klimagasser.
• I kvotesystemet er det satt et felles europeisk tak på antall tonn klimagasser bedriftene samlet kan slippe ut. 
• Alle virksomhetene må hvert år levere inn en klimakvote for hvert tonn CO2-ekvivalenter de slipper ut.
• Frem til og med 2020 reduseres den tilgjengelige kvotemengden med 1,74 prosent hvert år.» (kilde Miljødirektoratet/ Aftenposten)


KALENDER
22 - 24 mai