Riksrevisjonen kritiserer myndighetens innsats for å nå bioenergimål
6. april 2018
Torsdag la Riksrevisjonen fram en rapport om «myndighetenes satsing på bioenergi for å redusere utslipp av klimagasser». Den viser at Norge i 2016 kun hadde nådd en liten brøkdel av målet for økt bruk av bioenergi i 2020 i løpet av åtte år.
– Vi mener det er kritikkverdig at departementene ikke har vurdert og tilpasset sin innsats i lys av utviklingen i ressursgrunnlaget og endrede markedsforhold, sier riksrevisor Per-Kristian Foss i Aftenposten torsdag.

"I 2008 sluttet Stortinget seg til Regjeringens mål om å inntil nesten doble forbruket av bioenergi. Det betydde en økning fra drøyt 15 milliarder kilowatt-timer (15 terawatt-timer = 15 TWh) til rundt 30 TWh i 2020. I 2016 hadde forbruket av bioenergi økt med 1,6 TWh. Det betyr en økning på 10 prosent, skriver riksrevisoren videre, og legger til 
at farten med andre ord altfor lav til å nå Stortingets mål. Det er svært langt unna.
Til sammenligning er Norge produksjon av vannkraft 133 TWh i et normalår", skriver Per Kristian Foss.
 
Aftenposten skriver videre at Foss ikke er særlig fornøyd med departementets og andre offentlige organers jobbing med bioenergi.
– Vi ser at både mål, strategier og virkemidler er lite samordnet. Det er ikke gjennomført noen samlet vurdering av hvor effektive virkemidlene er, og det er ikke avklart hvor mye vekt det skal legges på økt produksjon og bruk av bioenergi sett opp mot andre mål for energiforsyningen og klimatiltak, sier han til avisen.

Foss mener departementene bør skaffe seg oversikt, avklare felles strategier og sikre best mulig forutsigbarhet for alle som er en del av satsingen.
Ordningen med  grønne sertifikater er ifølge Foss et eksempel på at ulike virkemidler virker mot hverandre. Ordningen er en offentlig organisert støtte til kraftselskaper i Norge og Sverige som bygger ren ny kraft som har ført til overskudd av kraft og lave kraftpriser. Dermed har det blitt mindre lønnsomt å bygge anlegg som lager strøm og varme ved å brenne faste biobrensel som trepellets, flis og andre faste biobrensel fra skog og avfall. I tillegg: Folk skrur på strømmen i stedet for å fyre med ved.

Dette viser seg i Riksrevisjonens tabeller. Fra 2008 til 2016 gikk produksjonen av fast bioenergi fra slike kilder ned med 20 prosent eller 2,5 TWh. Altså det stikk motsatte av Stortingets vedtak om å nesten doble forbruket av bioenergi til 2020.

Statsråd Ola Elvestuen skriver at han «nå vil se nærmere på mulige forbedringspunkter». Olje- og energiminister Terje Søviknes (frp) minner Riksrevisjonen om at dette ikke bare dreier seg om klimapolitikk. Målene og virkemidlene «har imidlertid også vært formulert som ledd i næringspolitikken og energipolitikken».

Last ned rapporten her
KALENDER
22 - 24 mai