Forbruket av biobrensel økte kraftig i 2016
1. januar 1970
Totalt forbruk av biobrensler økte med nesten 20 prosent i 2016 sammenlignet med året før. Den kraftige veksten skyldtes først og fremst en sterk økning i forbruket av flytende biodrivstoff, skriver Statistisk sentralbyrå.
 
 
Netto innenlands forbruk av biobrensler var i fjor 12,9 TWh, som tilsvarer 6,2 prosent av alle energiprodukter. Av et totalt forbruk på 8,3 TWh fast biobrensel ble 2,8 TWh brukt i rene fjernvarmeverk og 1,3 TWh i kombinerte kraftvarmeverk.

Forbruket av flytende biobrensler til transport økte fra 1,6 TWh i 2015 til 3,9 TWh i 2016, en økning på 140 prosent. Det ga en total innblanding i bilbensin og autodiesel på om lag 11 prosent, som er langt over omsetningskravet fra myndighetene på 5,5 prosent for drivstoff til veitrafikk. Ifølge Miljødirektoratet oppfyller mesteparten av biodrivstoffet brukt i fjor bærekrafts-kriteriene. Det er imidlertid ikke krav til å dokumentere dette for drivstoff som selges utover omsetningskravet på 5,5 prosent. I 2017 øker kravet til 7 prosent.

Små mengder biogass til transport
I tillegg til bioetanol og biodiesel brukes det også litt biogass til transport, primært i busser og renovasjonsbiler. I 2016 utgjorde det 0,125 TWh. Det er også noe eget bruk av biogass hos biogassprodusentene, som deponigass ved avfallsdeponier og avløpsgass ved kloakkrenseanlegg. Totalt ble det netto brukt snaut 0,3 TWh biogass i fjor.

Nær en tredel av biobrenselet importert
Av en total tilgang på 17 TWh biobrensler i Norge i fjor ble snaut 5 TWh importert og drøyt 12 TWh produsert her i landet. Mesteparten av importen var biodrivstoff. (ssb)
 
KALENDER