Vannbåren varme har beskjeden plass
1. januar 2007

Vannbåren varme har en beskjeden plass i det norske energisystemet, og dette preger varmebransjen, fastslår ny rapport fra Energi21.Vannbårne distribusjons- og oppvarmingssystemer, som er en forutsetning for mange bioenergikilder, må utvikles med tanke på bl.a. kostnadseffektivitet, konkluderet Energi21.

Fremtidens hus vil i snitt ha et lavere varmebehov enn dagens bygningsmasse. Nye byggefelt vil således ha en lavere varmeintensitet enn i dag. Dette betyr at vannbårne distribusjons- og oppvarmingssystemer, som er en forutsetning for mange bioenergikilder, må utvikles med tanke på bl.a. kostnadseffektivitet, konkluderer Innsatsgruppe Fornybar termisk energi i Energi21 i en ny rapport.

Videre skriver gruppen av vannbåren varme har en beskjeden plass i det norske energisystemet, og dette preger varmebransjen.

Det er viktig at det bygges ut ny infrastruktur for vannbåren varme, da slik infrastruktur ofte vil være begrensende for hvilket volum med bioenergi som kan bygges ut. Bransjen er liten, men med et betydelig utviklingspotensial. Norsk varmebransje kan avgrenses på flere måter, og hvis man ser for seg at bransjen skal omfatte alle som driver virksomhet i verdikjeden for varmeenergi, blir bransjen svært stor og uensartet. Dette forklarer kanskje hvorfor det i dag ikke finnes noen samlet interesseorganisasjon som representerer norsk varmebransje. Ulike deler av varmebransjen er organisert i egne foreninger knyttet opp mot yrkesfaglig fellesskap, virksomhetsområde, teknologi eller energikilde.

Foreningene arbeider hver for seg, og med varierende intensitet, for å fremme norsk varmesektor og påvirke rammebetingelsene. Den nærmeste man kommer en interesseorganisasjon for norsk varmebransje er ”Norsk Varmeforum”. Dette fellesskapet ble etablert i november 2004, som et uformelt nettverk og diskusjonsforum. Intensjonen bak forumet er å drøfte faglige problemstillinger, samt framstå som et felles talerør der dette er naturlig. Nettverket har etter etableringen fungert samlet i forbindelse med regjeringens revisjon av plan- og bygningsloven, teknisk forskrift og energiloven. De organisasjonene som er tilsluttet Norsk Varmeforum utgjør til sammen store deler av norsk varmebransje.

Medlemmene av dette interessefellesskapet er: Norsk Bioenergiforening, Norsk VVS Energi og Miljøteknisk Forening, Norsk Fjernvarme, Norske Rørgrossisters Forening, Norske Rørleggerbedrifters Landsforening VVS, Norsk Solenergiforening, Norsk Varmepumpeforening, Norsk Varmeteknisk Forening, Norske varmeleverandører, Rådgivende Ingeniørers Forening, VA og VVS Produsentene, og Norsk Petroleumsinstitutt.

Bioenergibransjen kjennetegnes ved mange, mindre virksomheter og relativt stor grad av vertikal integrasjon.

Studiet som Innsatsgruppe Fornybar termisk energi i Energi21 tok utgangspunkt i, er leddet som etablerer den fysiske varmeløsningen; varmeutbyggere, varmeprodusenter og varmeleverandører. I små og mellomstore prosjekter er det ofte sluttkunden som både bygger, eier og drifter varmeanlegget.Mange kommuner har denne rollen som varmeetablerere.

Samtidig finnes det en rekke større og mindre private bedrifter i Norge som har etablering av varmeløsninger basert på biobrensel som eget virksomhetsområde. Dette er selskaper som markedsfører, selger, etablerer, og i mange tilfeller drifter og eier, biobaserte, lokale varmeanlegg, skriver gruppen. (VVS-Forum)

Følgende ressurspersoner har vært involvert i arbeidet:


Morten Fossum, leder Trondheim Energi Fjernvarme AS har ledet gruppen. Øvrige deltakere har vært Lars Sørum SINTEF Energi AS, Erik Trømborg UMB, Per Arne Karlsen i Akershus Energi, Anette Solheim i Dovre AS, Tone Knudsen fra Bellona, Helle Grønli i Enova SF, Bjørn Håvard Evjen fra Norges Skogeierforbund, Arnold K.Martinsen i Nobio, Rune Dirdal i Avfall Norge, Jon Iver Bakken fra Hafslund ASA og Kristian M. Lien, Ceoto AS, har bistått i utarbeidelse av rapporten.

KALENDER