Mener bærekraftig fjernvarme kan bli truet av regelverk og utredninger
14. mars 2017
Sverige har et av verdens beste energisystemer, med lav klima- og miljøpåvirkning. En forklaring til fremgangen er et effektivt samvirke mellom el og fjernvarme, for å få ut mest mulig av den tilførte energien. Nå trues denne suksesshistorien av et antall utredninger og regelverk om fjernvarme, som mangler helhetssyn på energisystemet.
Det skriver Pernilla Winnhed, administrerende direktør i Energiföretagen Sverige, i et leserinnlegg i avisen NSD.

Om vinteren, når væruavhengig kraft trengs som mest, produserer også kraftvarmeverkene mest el, da det samtidig er stor etterspørsel etter fjernvarme.
Kraftvarmen bidro med om lag ti prosent av den svenske elen i 2016. Den utgjør dermed en betydelig del av energisystemet, og betydningen øker i takt med at mer væravhengig energi kommer inn i systemet, da kraftvarmen gir stabil og regulerbar elproduksjon, også når det er vindstille og mørkt.  

Fjernvarmen tar også vare på energi som ingen annen del av energisystemet kan utnytte, som skogsavfall, overskuddsvarme fra industrier og energi fra avfall som ikke kan gjenvinnes på annet sett.

En forutsetning for dette er naturligvis en etterspørsel etter fjernvarme. I dag er det ikke noe problem, fjernvarme er en etterspurt oppvarmingsform; bekvem, bekymringsfri og med lav klimapåvirkning. Samtidig er konkurransen på varmemarkedet hard.  For fortsatt å kunne være prisgunstig og dermed kunne fortsette å bidra til effekt i energisystemet, trenger fjernvarme teknologinøytrale vilkår. Sånn er det ikke i dag.

Først og fremst på grunn av energikravene i  Boverkets byggregler som, med sitt fokus på kjøpt  energi i stedet for benyttet  energi, premierer individuell oppvarming i bygg fremfor fellesløsninger som fjernvarme.  

Men nå pågår det også et antall utredninger som hver for seg vil kunne øke produksjonskostnadene betydelig, og dermed true fjernvarmens konkurransekraft. Alt dette til sammen risikerer på bli store utfordringer for fjernvarmen som er en så viktig del av energisystemet.  

Foruten Boverkets byggregler dreier det seg om flere ulike forslag og utredninger, både nasjonalt og i EU, som for eksempel:  
Den pågående utredningen om nye skatter for forbrenningsanlegg som produserer el og varme. Motivet sies å være å redusere miljø- og klimapåvirkningen, men det er ytterst tvilsomt om det fører til annet enn økte kostnader for fjernvarmeproduksjonen (og mer penger til statskassen).

En utredning der Skatteverket har foreslått at varmedelen av kraftvarmeverkene skal eiendoms-beskattes. Det ville også øke kostnadene for fjernvarmeproduksjonen betydelig.  Regjeringen har ennå ikke tatt stilling til forslaget.

I EU diskuteres dessuten bærekrafts-kriterier for faste biobrensler. Hvis disse lander feil, kan de true vår svenske suksesshistorie der vi tar vare på skogsavfall og får en stor del fornybar el på kjøpet.

EU foreslår også såkalt Third Party Access (TPA) i det nye fornybardirektivet, som ifølge tidligere undersøkelser vil kunne føre til kostnadsøkninger på 10 til 15 prosent.  
Jeg vil oppfordre våre beslutningstakere til å se nærmere på de totale konsekvensene av alle de utredningene som nå truer fjernvarmen.  

Det er store forventninger til fjernvarmens bidrag til energisystemet, det har både Miljömålsberedningen og Energikommissionen fremhevet. Sørg da for at fjernvarmen får de nødvendige forutsetningene, i form av likeverdige vilkår som andre oppvarmingsformer og en redusert regelbyrde, snarere enn økt, så den kan fortsette å bidra til et bærekraftig energisystem, skriver Pernilla Winnhed, leder av Energiforetagen Sverige, i sitt leserinnlegg i NSD, som også er lagt ut på energiforetagen.se sine nettsider.
 


Pernilla Winnhed, administrerende direktør i Energiföretagen Sverige, frykter at fjernvarmens viktige rolle i det svenske energisystemet kan trues av nye regler og pågående utredninger.
KALENDER