Forurensing fra forbrenning av rene brensler forskriftsregulert
22. desember 2009

Forurensning fra forbrenning av rene brensler blir forskriftregulert fra 1. januar 2010. For forbrenning av avfall og kvotepliktige utslipp gjelder krav om særskilt tillatelse.

Nytt kapittel 27 i forurensningsforskriften regulerer forurensning fra forbrenning av rene brensler.

Kravene:
Reguleringen gjelder for anlegg med en innfyrt termisk effekt 1-50 MW (fra og med 1 MW til og med 50 MW). Rene brensler er definert som oljer, gass, kull og biobrensel. Forskriften regulerer ikke anlegg som brenner forurenset trevirke.

Anlegg med flere fyringsenheter i fysisk eller driftsmessig sammenheng på samme sted der summen av enhetenes innfyrte effekt er 1-50 MW er omfattet av forskriftsreguleringen. Forskriftskapittelet fastsetter krav til utslipp av støv, NOx og CO fra eksisterende og nye fyringsenheter og til utslippsmålinger og journalføring. Enhetsstørrelse er summen av innfyrt effekt for fyringsenheter med samme brensel.

Unntak
Fylkesmannen kan gjøre unntak fra bestemmelsene i kapittel 27. Unntaksvis kan Fylkes-mannen også bestemme at anlegg som er omfattet av kapittel 27 skal konsesjonsbehandles.

Melding til Fylkesmannen
Nye anlegg eller utvidelser/endringer skal i god tid før oppstart/endring meldes til Fylkes-mannen på eget skjema som vil bli lagt ut på www.fylkesmannen.no . Meldeplikt gjelder også for anlegg som er omfattet av ny regulering, men som driver uten tillatelse.

Overgangsbestemmelser
• Nye virksomheter - kravene gjelder fra 1. januar 2010
• Virksomheter som driver uten tillatelse – kravene gjelder fra 1. januar 2011
• Virksomheter med tillatelse med lempeligere krav -
kravene gjelder fra 1. januar 2011
• Virksomheter med tillatelse med strengere krav - kravene gjelder til Fylkesmannen eventuelt har endret eller opphevet tillatelsen

Anlegg < 1 MW
Anlegg < 1 MW regnes som lovlige i hht forurensingslovens § 8 tredje ledd og reguleres ikke av kapittel 27. I særskilte tilfeller kan kommunen stille krav om tiltak etter kommune-helsetjenesteloven for anlegg < 1 MW.

Spørsmål
Har du spørsmål, kontakt Fylkesmannens miljøvernavdeling.
Les forurensningsforskriftens kapitel 27 på www.sft.no

Forbrenning av avfall
For forbrenning av avfall gjelder avfallsforskriftens kapittel 10. For forbrenning av brensel som er forurenset med stoffer som ikke regnes som rene brensler, men som heller ikke er omfattet av avfallsforskriftens kapittel 10, kan Fylkesmannen etter søknad gi tillatelse til forbrenning av dette på særskilte vilkår.

Kvotepliktige utslipp av CO2
Anlegg med nominell innfyrte effekt > 20 MW som har utslipp av CO2, må søke Klima- og forurensningsdirektoratet om særskilt tillatelse til kvotepliktige utslipp. Dett gjelder også for anlegg med nominell innfyrt effekt ≤ 20 MW dersom anlegget står i driftsmessig sammenheng med andre forbrenningsanlegg slik at samlet innfyrt effekt.
 KALENDER