Stortinget ber om overgangsordning for fjernvarme
21. desember 2016

Stortinget ber kommunalminister Jan Tore Sanner (H) om å få på plass en overgangsordning for tilrettelegging for fjernvarme i områder hvor kommuner har vedtatt tilknytningsplikt.

Et flertall i både energi- og miljøkomiteen og i kommunal- og forvaltningskomiteen stiller seg bak en merknad om å få på plass overgangsordningen.

Merknaden, som ble lagt fram i Stortinget under behandlingen av statsbudsjettet for neste år, er en oppfølging av et vedtak Stortinget fattet i mai. Der ble det slått fast at bygg må kunne tilrettelegges for fjernvarme i områder hvor kommuner har vedtatt tilknytningsplikt. Hensikten er å sikre at nasjonale byggeregler ikke skal undergrave kommunale lokale energi- og klimaplaner.

Sikrer lokaldemokrati
Byggteknisk forskrift hadde inntil i år en paragraf som fastslo en slik tilrettelegging, men den er nå fjernet. Stortinget ønsket derfor med sitt anmodningsvedtak i mai å få tilretteleggingen tilbake igjen. Det har Sanner lovet å gjøre, men hans departement mener stortingsvedtaket krever en lovendring. Siden en slik lovendring vil ta tid, så Stortinget seg nå nødt til å be regjeringen om en overgangsordning inntil den nye loven er på plass.

- Jeg vil i denne sammenheng understreke Venstres støtte til merknaden om bl.a. å innføre en overgangsordning for å sikre at bygg blir tilrettelagt for fjernvarme der kommunen har vedtatt at det er tilknytningsplikt til fjernvarme.  At det nasjonale byggregelverket inneholder en sånn tilretteleggingsplikt er logisk og bygger opp under lokaldemokratiet, sa André N. Skjelstad, Venstres representant i kommunal- og forvaltningskomiteen, under behandlingen av budsjettet i Stortinget.
Gir forutsigbarhet
Norsk Fjernvarme er godt fornøyd med at det er politisk flertall for å få overgangsordningen på plass.
- En overgangsordning hvor den gamle forskriftsparagrafen gjelder fram til en ny lov er på plass, vil sikre forutsigbarhet både for kommuner, utbyggere og fjernvarmeselskaper, sier kommunikasjonssjef Trygve Mellvang-Berg i Norsk Fjernvarme.

Han påpeker at de ville være uheldig hvis tilretteleggingen skulle bli borte fram til den nye loven om tilrettelegging kommer på plass.

- Siden regjeringen har lovet å følge opp Stortingets vedtak fra i mai, er det bare naturlig at en overgangsordning tetter hullet mellom gammelt og nytt regelverk, sier Mellvang-Berg.

Det var den nyutnevnte justisministeren Per-Willy Amundsen (Frp) som hadde ansvar for byggregelverket i sin forrige jobb som statsskretær i Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Det vil nå trolig være hans etterfølger, Bjørnar Laabak, som nå vil få overgangsordningen på sitt bord.Det er trolig den nyutnevnte statssekretæren Bjørnar Laabak i Kommunal- og moderniseingsdepartementet som får saken om en overgangsordning på sitt bord. (Foto: Kommunal- og moderniseringsdepartementet)
KALENDER
22 - 24 mai