Gigant-termos skal gi mer miljøvennlig varme i Trondheim
21. desember 2016
Statkraft Varme bygger akkumulatortank ved forbrenningsanlegget på Heimdal sørvest i Trondheim, som skal stå klar til sommeren. Ved å lagre overskuddsvarme og erstatte spisslastkjeler basert på fossil brensel, vil den bidra til å nå klimamål og sikre driften ved utfall av avfallslinjer.  
—På denne årstiden – før kulda setter inn, er det ofte overskudd av spillvarme fra avfallsforbrenningen om natten, men tidlig på morgenen må vi fra tid til annen starte opp andre anlegg rundt i byen for å dekke effektbehovet noen timer- i verste fall spisslastkjeler basert på fossil gass. Det skal vi nå unngå; redusert bruk av  fossilt, redusert bruk av topplastkjeler, og inn med økt utnyttelse av miljøvennlig spillvarme, sier Åmund Utne i Statkraft Varme, som har ledet prosjektet fram til byggefasen til bladet Norsk Energi.
 
Og ifølge Utne vil tanken også ha andre funksjoner: — Den vil fungere som trykkholdning i nettet, som vannreservoar som kan etterfylles ved lekkasjer, og den kan også ha en rolle i et fremtidig energisystem hvor vi kan mate inn el fra vindmølleproduksjon når det blåser mye, hvis det skulle bli aktuelt. Vi håper å kunne utnyttet alle mulighetene tanken gir oss. Det gir oss en mye større fleksibilitet når det gjelder driften av anlegget vårt. Vi vurderer også å sette en tilsvarende tank øst i byen for å ha mer energi å spille på, legger han til. 

Ett av flere skritt for fossilfri varmeproduksjon 
Utne påpeker at tanken kun er ett av flere steg Statkraft Varme tar for å gjøre fjernvarmen 100 prosent fornybar.  
 
—Vi er på god vei dit, men vi må nok ta flere skritt for å komme helt i mål. Tanken vil med et nøkternt estimat bidra til at vi kan øke den fornybare energiproduksjonen med 8 GWh i året. Vi planlegger i tillegg å installere en kjel som skal gå på bioolje, dessuten å gjenvinne spillvarme fra Rockwools fabrikk i Trondheim, og vi er i dialog med papirfabrikken Peterson Ranheim om å kjøpe overskuddsvarme fra et planlagt biobrenselanlegg.
 
Hva har vært de største utfordringene så langt? 
—Planleggingsfasen har gått veldig greit uten protester fra myndigheter eller andre, og vi har fått de midlene vi søkte om fra Enova. Men - ikke helt uvanlig så har vi fått noen utfordringer i byggefasen.  Vi har en liten tomt og det å bygge- og samtidig ha trafikk inn på området, er en utfordring. Det at Statens vegvesen er i gang med å bygge ny E6 like ved, er også ganske utfordrende, medgir Arnt Birger Grannes i Statkraft Varme, som overtok som prosjektleder i høst.
— Vi har hatt langt mer varierende masser enn det vi hadde forutsatt basert på prøveboringer som ble foretatt i vår.  Det medførte at vi måtte pæle mye mer enn vi hadde antatt. Tanken vil veie ca. 6000 tonn så da er det viktig at fundamentet er bra, legger Grannes til.
 
Utnytter arealet maksimalt 
—Tanken er på ca. 5000 m3. Den er såkalt semi trykksatt med planlagt driftstrykk på 1,2-1,3baro som medfører at vi kan lade tanken med vann på inntil 120 grader.
Men hadde vi stått fritt, hadde den nok vært litt større. Den er 32 meter høy og 16 meter i diameter. Ifølge reguleringsbestemmelser kunne den ikke være høyere enn omkringliggende bebyggelse og tomtearealet er utnyttet maksimalt.  Bygge-restriksjoner er jo noe en må forholde seg til når en bygger bynært.

Så langt har prosjektet gått bra og vi har forventninger til at det fortsatt skal gjøre det, sier Utne og Grannes.
 
Norsk Energi med fra A til Å 
Norsk Energi har i samarbeid med Sweco, Cowiog RENG Consulting hatt ansvaret for prosjektering og å beskrive tilbudsunderlag frem til kontrahering. Nå er de ansvarlig for å følge opp den tekniske siden av leveransene i byggefasen og de gjør en god jobb, sier Utne og Grannes, som tilføyer at de gikk av med seieren da de leverte beste tilbud både på pris og kompetanse. 
 
Sven Danielsen i Norsk Energi leder prosjekteringsgruppen og er klar på at dette er et 
spennende prosjekt å være med på.   
 
—I tillegg til akkumulatortanken skal det bygges et pumpehus på ca. 50 kvadratmeter hvor teknisk utstyr plasseres. Prosjektet er bygningsmessig utfordrende - på et område hvor det er trangt om plassen, mye eksisterende infrastruktur i bakken og drift på avfallsforbrenningsanlegget skal opprettholdes. Dette krever god koordinering og oppfølging, sier han.     
 
Norsk Energi og samarbeidspartnerne har vært med fra oppstart konseptfase i desember i fjor og har hatt ulike oppgaver så langt:
—Vi har utviklet et simuleringsverktøy som beregner økt energiutnyttelse ved installasjon av akkumulatortank. Verktøyet ble benyttet til å finne optimal størrelse av tanken. Norsk Energi har også hatt ansvaret for sikkerheten til anlegget med utarbeidelse av ROS-analyse.  I tillegg har vi laget skjemategninger, spesifisert styresystem og utstyr, utført prosessberegninger, gjennomført Hazop analyse og tegnet røranlegget i 3D. 10-12 personer har vært involvert i prosjekteringsgruppen i tillegg til Statkraft Varme sine ansatte. 
 
—Samarbeidet i prosjekteringsgruppen og med Statkraft har fungert bra. Statkraft har vært godt involvert og har gitt mange gode innspill under prosjekteringsarbeidet, legger Danielsen til. 
 
Arbeidene på anleggsplassen er i full gang, med grunnarbeider og etablering av fundament. I løpet av november ankommer tankleverandøren fra Finland byggeplassen for å starte arbeidene med selve tanken. Arbeidene med å etablere tank og pumpehus vil fortsette utover våren, og testing og idriftsettelse av anlegget er planlagt høsten 2017. (kilde Norsk Energi)
 


Statkraft Varmes prosjektledere for akkumulatortanken: Åsmund Utne (til venstre) og Arnt Birger Grannes. (Foto: Statkraft Varme)
KALENDER
22 - 24 mai