Fjernvarmen debuterer i Svenskt Kvalitetsindex
15. desember 2009

Svenskt Klvaitesindex måler hvor fornøyde kundene er med ulike brensler. Dette gjøres nå for første gang for fjernvarmeselskaper. Undersøkelsen viser at fjernvarmens privatkunder er klart mest tilfreds.

Året kvalitetsindeks omfatter bare en tidel av fjernvarmeselskapene siden bransjen måles for første gang, men disse selskapene står for om lag 30 prosent av all levert fjernvarme i Sverige. De kan glede seg over høye verdier hos privatkundene (kundefornøydhet 70,3) mens bedriftskundene ikke er like tilfreds (kundetilfredsindeks 63,0) Ingen blant snittet av bedriftskundene mener at fjernvarme er en gunstig tjeneste.

Både privatkunder og bedriftskunder har høye forventninger til sine fjernvarmeleverandører, selv om privatkundene ligger høyere også der. Både privatkunder og bedriftskunder synes for det meste at leveransesikkerheten er høy.

Varmekomfort høyt verdsatt
SKI gransker også et antall spørsmål koblet til kvalitetsmerkesystemet Reko Fjärrvärme. Et av spørsmålene handler om varmekomfort. Her ligger indeksen for bedriftskunder høyt, mellom 80 og 85 for nesten alle fjernvarmeselskap. Privatkundene er enda mer fornøyd med varmekomforten, der ligger indeksen på mellom 85 og 90.
Spørsmålene om Reko viser at ingen av selskapene har lykkes i å nå bredt ut med deres Reko-sertifisering. Der ligger indeksen på mellom 20 og 30 for privatkundene og noe høyere for bedriftskunder.

Miljøspørsmål
Fjernvarmebransjens omstilling til større andel fornybar og bruk av energi som ellers ville gått til spille er godt kjent siden den er pekt ut som en av de avgjørende faktorene for at Sverige har nådd klimamålene. Til tross for dette er det få kunder som har valgt fjernvarme på grunn av miljøvennlighet innen begge kategorier. Derimot er det store forventninger til at fjernvarmeselskaper skal tilby fjernvarme som møter høye miljøkrav. (Svensk Fjärrvärmes hjemmeside)
 KALENDER