Kraftig nedgang i utslipp fra fjernvarmeproduksjon
21. desember 2015
Siden 1990 er utslippene fra fossile kilder i fjernvarmen i Norge kuttet med 80 prosent sett i forhold til energiproduksjonen, viser ny statistikk fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

Til tross for mer enn en femdobling av produksjonen var de faktiske klimagassutslippene fra olje- og gass brukt til fjernvarme omtrent de samme i 2014 som i 1990, viser SSBs utslippsstatistikk, som ble publisert fredag.

– I praksis betyr dette at utslippene nå bare er en femdel av hva de var når de sees i forhold til energiproduksjonen. Det er fantastiske tall, sier kommunikasjonssjef Trygve Mellvang-Berg i Norsk Fjernvarme.


SSB-tallene viser at utslippene fra olje- og gass brukt til fjernvarme utgjorde 212.000 tonn CO2-ekvivalenter i 1990. Tjuefire år senere, i 2014, var de ikke mer enn 224.000 tonn. Samtidig økte produksjonen av fjernvarme fra under én terrawattime i 1990 til litt over fem terrawattimer i 2014.


– Hvis man tar med at økningen i fjernvarmeproduksjonen i stor grad har erstattet fossil energi i bygg, er utslippskuttene totalt sett formidable, sier Mellvang-Berg.


Fornybar spisslast
Selv om de faktiske utslippene fra fjernvarme nå er på 1990-nivå, har det vært noen svingninger i perioden. De fossile kildene har tradisjonelt vært brukt til ekstra effekt om vinteren, såkalt spisslast, og til beredskap ved driftsforstyrrelser, men en storstilt utfasing av fossilkildene de siste årene har gjort spisslasten stadig grønnere.

– Tallene fra 2010 er for eksempel preget av en meget kald vinter hvor fossile reserver ble brukt for å sikre forsyningen. Andelen fossil olje utgjorde det året 13,9 prosent av energimiksen nasjonalt. I 2014 var den redusert til kun 1,3 prosent. Samtidig var produksjonen litt større, så kuttet forklares ikke bare av en mild vinter, men også av en storstilt satsing på fornybar spisslast, sier Mellvang-Berg.

Viktig nyvinning
Utslippstallene for fjernvarme går fram av SSBs årlige utslippsstatistikk i kategorien energiforsyning. Denne posten har fram til nå vært en sekkepost for alle typer energiproduksjon. For første gang har SSB gått ut med en mer nøyaktig spesifisering av utslippskildene innenfor kategorien energiforsyning. Dermed har utslipp fra fjernvarme fått en egen underpost i statistikken.

– Dette er veldig gledelig og nyttig. Spesifiseringen tydeliggjør hvilke utslipp fjernvarmen i Norge har ansvar for og kan gjøre noe med, sier Mellvang-Berg.

Han viser samtidig til det nye verktøyet fjernkontrollen.no, hvor detaljert informasjon om hvilke energikilder de fleste av landets fjernvarmeanlegg faktisk bruker er samlet.

– Verktøyet viser hvordan fjernvarme er basert på et mangfold av lokal energi, både fornybar energi og gjenvunnet energi som ellers ville gått til spille, sier Mellvang-Berg.

 Grønn varme på vei opp! Utslippene fra fossil olje- og gass i fjernvarmen er kuttet med 80 prosent sett i forhold til produksjonen siden 1990. -Fantastiske tall, sier kommunikasjonssjef Trygve Mellvang-Berg. (foto: Øysein Andreas Bjerke og Norsk Fjernvarme)
KALENDER
22 - 24 mai