Pipen – første og nesten eneste synlige tegn på energisentral
22. desember 2014
Den 49 meter høye pipen på Lyse Neos spisslastsentral på Forus er nå heist på plass. På nyåret skal selve prosessanlegget installeres og fra høsten 2015 vil anlegget sikre at siddiser får varme også på kalde dager. Anlegget graves ned i terrenget og i tillegg til pipen, vil kun én fasade  være synlig.
- Det var en nøye planlagt og tidkrevende prosess å få pipen heist på plass, forteller prosjektleder Hege Monsen-Wiggins i en melding fra Lyse. Og hun medgir at de hadde hjertet litt i halsen mens montasjen påsto, selv om det var foretatt en meget nøye sikker jobb-analyse forut for arbeidene.

I beregningene er det tatt høyde for de verst tenkelige meteorologiske forhold og dimensjonert i henhold til det. Konsentrasjonen av NOx ved bakken vil i verste scenario kun komme opp mot maksimalt 37 g/m3, når varmesentralen er i drift og eksisterende konsentrasjon blir medregnet. I andre områder vil konsentrasjonen være enda lavere. Det nasjonale målet til Norge er at timemiddelkonsentrasjonen av nitrogendioksid ikke skal overskride 150 g/m3 mer enn åtte timer pr. år.
-Det er gjort beregninger som viser hvor høy pipen må være for at luftkvaliteten nede ved bakken ikke skal bli påvirket av anlegget. Det som vil være synlig ut fra pipen er vanndamp, forklarer prosjektlederen.

Energisentralen, som bruker gass som energikilde, skal levere varme inn i fjernvarmenettet kun på de ekstra kalde dagene når søppelforbrenningsanlegget på Bærheim ikke leverer nok.

Selve anlegget vil være ca. 600 kvadratmeter stort, og blir nesten helt nedgravd. Bygget graves ned i terrenget og kun én fasade blir synlig i tillegg til pipen. På taket er det planlagt grøntareal med gang- og sykkelvei, benker og planter. Parken blir anlagt i samarbeid med Forus Næringspark, skriver Lyse Neo i meldingen.


KALENDER