Biobrenselanlegg er Gjøviks viktigste miljøtiltak
1. januar 2007

Eidsiva har gjennom en lengre prosess undersøkt ulike plasseringer av et nytt fjernvarmeanlegg basert på biobrensel på Kallerud i Gjøvik. Et slikt biobrenselanlegg er et anerkjent miljøtiltak, og ønskes velkommen av miljømyndigheter og miljøpolitikere verden over.

Både sett i et europeisk, nasjonalt, regionalt og lokalt perspektiv, er det et privilegium å kunne bygge biobrenselanlegg som baserer seg på fornybare energiressurser i form av skogsflis og returtre, som kan utstyres med avansert renseteknologi og gi store mengder ny fornybar energi.

Eidsiva har engasjert landets beste ekspertise for å belyse forholdene rundt forurensing, inversjonsproblematikken og den synlige dampfanen. Konklusjonene er gjort kjent gjennom konsekvensutredning, folkemøter, brosjyrer og avisartikler, og viser at biobrenselanlegget i svært liten grad vil påføre nærmiljøet ulemper. Den fornybare energien fra biobrenselanlegget erstatter oljekjeler som slipper ut klimagasser og annet i lav høyde på Gjøvik i dag. Fjernvarmeanlegget bedrer slik sett luftkvaliteten i byen, noe som er godt dokumentert også i andre fjernvarmeutbygginger.
For å oppnå god miljøeffekt og økt produksjon av fornybar energi er vi nødt til å se på helheten i utnyttelsen av de fornybare energikildene i regionen. Eidsiva er et av de få energiselskapene i landet som gjennomfører en samlet plan for utnyttelse av bioenergiressursene i en stor region. Biobrenselanlegget på Kallerud basert på skogsflis og returtre, et anlegg på Lillehammer basert på grener, røtter og topper fra skogavvirkning og et avfallsforbrenningsanlegg for regionen på Trehørningen i Hamar, er en helhetlig løsning som gir best mulig miljøeffekt for hele regionen.

Både Eidsiva og alle andre som skal levere fjernvarme er avhengig av at anlegget er lønnsomt. Videre er vi avhengig av at våre kunder skal kunne tilbys energi som er konkurransedyktig med de alternativer de har i dag. Ingen virksomheter, uansett eierskap, har mulighet til å investere i et anlegg som ikke er lønnsomt. Avstand fra brenselanlegget til store kunder er avgjørende for lønnsomheten. En plassering på Kallerud muliggjør gjennomføring, mens en lokalisering på Dalborgmarka dessverre ikke lar seg realisere.
Nå som Eidsiva og Daimyo Rindi Energi har inngått en avtale om å sammenføre sine fjernvarmeprosjekter på Gjøvik, forsetter Eidsiva arbeidet med å realisere den beste løsningen. Det inkluderer ytterligere utredning av tomtealternativer i Kallerud-området som er omhandlet i gjennomført konsekvensutredning, og som gjør anlegget mindre visuelt forstyrrende i landskapet, sier John Marius Lynne, direktør Eidsiva Bioenergi AS

KALENDER