Sverige har allerede nådd fornybarmål
27. desember 2013
Sverige har allerede, sju år på forhånd, nådd det oppsatte målet for fornybar energi. Sektoren som har bidratt mest til landets høye fornybarandel er varmesektoren, hvor biomasse står for den største andelen. Det viser en pressemelding fra svenske Näringsdepartementet.
Ifølge EUs fornybardirektiv skal hvert medlemsland annet hvert år sende inn en rapport til EU-kommisjonen om hvordan utbyggingen og bruken  av fornybare energikilder utvikler seg. Hensikten er å følge opp hvordan utviklingen mot EUs 2020-mål ser ut i de ulike medlemslandene.
Ifølge den foreløpige rapporten (fra bla Energimyndigheten) er andelen fornybar energi  i Sverige i 2012, 51 prosent. Ifølge EUs fornybardirektiv skal andelen fornybar energi være 49 prosent i alle medlemslandene i 2020.  Sverige har satt målet til 50 prosent fornybart til 2020 men det målet er allerede oppnådd og passert.  

- Varmesektoren bidrar mest til den høye andelen fornybar energi vi har i Sverige og biomasse står for den aller største posten,  fulgt av  varmepumper. Elsektoren gir det nest største bidraget til Sveriges andel fornybar energi med vannkraften på første plass, fulgt av biobasert elproduksjon og vindkraft. I rapporten framgår det også at andelen fornybar energi i transportsektoren år 2012 utgjorde 12,6 prosent, som er mer enn EU-målet om 10 prosent til 2020.

- Vi er kjempestolte over at Sverige har kunnet oppnå fornybarmålet, og at varmesektoren er den viktigste årsaken, sier Ulrika Jardfelt, adm. direktør i Svensk Fjärrvärme. Mest stolte er vi likevel over at vår sektor er enda bedre for miljøet enn det som vises i disse tabellene, da den biomassen vi benytter innen fjernvarme ikke bare er fornybar, men også gjenvunnet. Det vil si at det er rester fra skogen som ellers ville gått til spille.
Utover det som oppgis som fornybar  energi finnes det mye annen gjenvunnen energi i fjernvarmenettene;  spillvarme fra industrien, varmepumper som gjenvinner varmen i avløpsvann og energi fra avfall - energi som ellers kun ville varmet kråkene. Det blir ikke medregnet når man snakker om fornybarmål, men bidrar på samme måte til en oppvarming som ikke tærer på våre felles ressurser,  fortsetter Ulrika Jardfelt.

- At vi allerede nå har oppnådd og overskredet EUs 2020-mål om fornybar energi, gir oss et bra utgangspunkt før de kommende forhandlingene som starter i begynnelsen av 2014, om et nytt  klima- og energipolitisk rammeverk for EU innen 2030, sier it- og energiminister Anna-Karin Hatt.

Om målet nå vil endres, sier ikke pressemeldingen fra Näringsdepartementet noe om.  Men mulighetene for dette er absolutt til stede, skriver Svensk Fjärrvärme på sin hjemmeside.
 
 


KALENDER