Jæren får Norges største biogassanlegg og mer fornybar varme
19. desember 2013
IVAR starter byggingen av Norges hittil største avfallsbaserte biogassanlegg på Grødaland på Jæren i januar 2014. I tillegg til biogassanlegget, som vil behandle to tredeler av husholdningsavfallet i Rogaland, planlegges det en integrert varmesentral som skal forbrenne returtrevirke og utråtnet biomasse fra biogassanlegget for å levere fornybar prosessvarme til biogassproduksjonen samt til et planlagt fjernvarmeanlegg for Norges største næringsmiddelpark – Kviamarka – et par kilometer unna.
- Vi har jobbet med et biobrenselanlegg på Jæren i lang tid – først sammen med Solør Bioenergi – men konseptet ble dessverre ikke lønnsomt for noen av partene, sier daglig leder i Jæren Fjernvarme Birger Høyland, som er glad for at IVAR sitt prosjekt åpner for nye muligheter.

- Jæren Fjernvarme ønsker å tilby næringskunder i eksisterende næringspark prosessvarme på 110 grader. De aller fleste næringskundene i Kviamarka ønsker å erstatte bruken av naturgass med biogass. Men det er avhengig av pris. Tine Meierier Jæren er også med som en viktig aktør i prosjektet. Tine vil både være uttakskunde av prosessvarme ved at de garanterer for en viss minimum grunnlast, samtidig som de skal kunne være spisslastleverandør av prosessvarme inn i anlegget ved behov. I Kviamarka er dagens behov for prosessvarme rundt 20 GWh – og behovet vil trolig øke med årene. Det arbeides nå med planer for at nødvendige avtaler vedrørende prosjektet kommer på plass i løpet av 2014, sier Høyland til Norsk Fjernvarme.

Byråkratisk prosess...
NVE må nok behandle konsesjonssøknad fra Jæren Fjernvarme for fjernvarmeanlegget før Fylkesmannen i Rogaland v/Miljøvernavdelingen kan behandle IVAR sin endringssøknad om utslippstillatelse fra 2 MW til ett 8 MW-anlegg. Det er med andre ord mye byråkrati som skal på plass før en integrert varmesentral kan settes i drift. Varmesentralen vil trolig være siste byggetrinn av det store biogassanlegget, sier han, og legger til at den dermed sannsynligvis først kan settes i drift i 2017.

..men optimist lell
Birger Høyland har stor tro på at dette vil skje, og tilføyer at en i det nye biogassanlegget planlegger å forbrenne trevirke som i dag sendes til Sverige.


Birger Høyland, daglig leder i Jæren Fjernvarme. Foto:Tord Paulsen fra Hå kommune
KALENDER