Prisberegninger på sviktende grunnlag?
18. desember 2013
Den 12. desember publiserte VVS forum en artikkel der Teknisk direktør Tor Olsen i AF Gruppen løfter frem mulige utfordringer med TEK15. Debatten om forskriften er interessant, men utfordringen med artikkelen er at Olsen presenterer en oversikt over estimerte energipriser som er både unyansert og misvisende, skriver Knut Inderhaug, direktør varmesalg i Hafslund Varme i et tilsvar og kommentar. 
 
Den følgende teksten er hentet fra Inderhaugs kommentar på VVS forum:

"TEK15 vil i løpet av få år påvirke hvordan vi bygger nye bygg, og hvordan vi tilfører energi til nye mer energieffektive bygg. Vi i Hafslund er med i debatten, og står fast på påstanden om at det både er miljø- og samfunnsmessig fordelaktig å ha vannbåren varme med varmeleveranser fra et fjernvarmenett med færre, men større varmeproduksjonsanlegg, fremfor mange lokale energisentraler.

 Les saken "TEK15 en utfordring" her

Det er flere problematiske sider ved Olsens oversikt over estimerte energipriser, men felles er at energiprisene det opereres med gir et unyansert bilde. Olsen sammenlikner epler og pærer. Flere av energiløsningene Olsen sammenlikner med fjernvarme er kun delløsninger, og vil aldri kunne fungere alene. 

En av løsningene i oversikten er luftvarmepumpe. En slik løsning vil kreve at byggeier også må investere i dyrere spisslast for å få en komplett oppvarmingsløsning (pellets, olje eller panelovner med tilhørende kapasitet i el-anlegget). Denne ekstrakostnaden har ikke Olsen inkludert i oversikten over energipriser.

At det også nevnes fossil olje og gass som alternativer til fjernvarme er også oppsiktsvekkende – all den tid dette i henhold til TEK 10 kun kan dekke inntil 40 prosent av oppvarmingsbehovet i typiske bygg som kan benytte fjernvarme.  Olsen hopper også glatt over vurderingen av virkningsgraden til de fossile brenslene som bringer prisen ytterligere opp.

Vi stiller oss også spørsmål om Olsen faktisk er klar over hva han skisserer når han oppgir energikostnad på uprioritert elektrisk kjelkraft. Her planlegges det bruk av en energikilde som i verst mulig scenario kan bli koblet ut i flere uker midtvinters. Det er for øvrig et krav fra netteier om at en kunde med uprioritert elektrisk kjelkraft har en reserve oppvarmingskilde.

Skal denne løsningen være sammenliknbar må den totale energikostnaden også inkludere en reserveløsning. Med andre ord ville det vært en helt annen energipris.

Dersom Olsen hadde hatt rett i sine sammenligninger som viser lavere el-pris enn fjernvarmepris, ville Hafslunds fjernvarmetariffer brutt energilovens § 5-5. Det er en alvorlig påstand vi ikke er sikre på at Olsen er klar over at han fremsetter. Det er overraskende at AF Gruppen, som stort, profesjonelt byggentreprenørselskap, går ut med en tabell som gir et såpass feilaktig bilde av faktiske energikostnader. Vi hadde forventet oss større presisjonsnivå fra en aktør som AF Gruppen.

Hafslund har stor tro på fjernvarme og fjernvarmen i fremtidens energiscenario, selvsagt i et fornuftig samspill med individuelle løsninger der det er best. Fjernvarme er miljø- og samfunnsmessig fordelaktig, forbruker er sikret en energikilde som ved lov er bestemt å være rimeligere en elkraft til oppvarming, og ikke minst krever det liten oppfølging med påfølgende servicekostnader.

Oslo kommune har for øvrig uttalt at fjernvarme er et av Oslos viktigste virkemidlene for å gjøre Oslo oljefritt innen 2020. Da skal alle oljefyrer være faset ut til fordel for fornybare energikilder til oppvarming og varmt vann. Hafslunds fjernvarme vokser stadig da vi knytter til oss kunder tilvarende ca. 40 GWh årlig. Veksten tilsvarer fjernvarmeanlegg i en middels stor norsk by. Vi etablerer varmesentraler basert på fornybare energikilder for å møte fremtidens etterspørsel. Senest i år, 2013, har vi satt i drift Rodeløkka varmesentral med 100 MW basert på bioolje. På Haraldrud har vi erstattet en 20 MW oljekjele fra 1985 med en 56 MW kjel basert på trepellets.

Uavhengig av hva Olsen måtte mene er Hafslund dedikerte for å gjøre hovedstaden vår så oljefri og grønn som mulig."


- står fast på påstanden om at det både er miljø- og samfunnsmessig fordelaktig å ha vannbåren varme med varmeleveranser fra et fjernvarmenett med færre, men større varmeproduksjonsanlegg, fremfor mange lokale energisentraler, skriver Knut Inderhaug, direktør varmesalg i Hafslund Varme i et tilsvar og kommentar i VVS Forum
KALENDER