Energigevinster å hente på høy temperatur
18. april 2013
En av kandidatene til Årets varmepumpepris er trolig Oslo Kommunes vann og avløpsetat, som nylig har tatt i bruk en ny varmepumpe ved Bekkelaget avløpsrenseanlegg.
Store mengder energi å gjenvinne i industri og offentlig virksomhet. Det norske selskapet Hybrid Energy, tidligere vinner av varmepumpeprisen(2009), går i bresjen med hybrid-varmepumper.

- Ved renseanlegget oppstår store mengder slam, som brukes til å lage biogass, som bussene i kommunen kan kjøre på. Ved hjelp av varmepumper og energigjenvinning fra slam i utløpet øker kommunen biogass-produksjonen betraktelig, sier Bjarne Horntvedt, som representerer Hybrid Energy i denne sammenheng.

Prompebussen går
Å hente gass og varme fra kloakkslam er en økende praksis, men for å få fart på den biologiske produksjonsprosessen må man ha temperaturen opp på et visst nivå. Det er vanlig å bruke en del av gassen som systemet produserer til å varme opp selve prosessen. Ved Bekkelaget har man imidlertid tatt i bruke en ny type varmepumpe til å hente ut restvarmen i det ferdig råtnede slammet, som holder en temperatur på ca. 55 grader. Restvarmen brukes til å varme opp reaktoren.

- En hybridvarmepumpe kan heve temperaturen fra 55 og opp til 100, det åpner for en rekke anvendelser innen industri, ved gjenvinne varmen ulike prosess-strømmer, sier Horntvedt.

Ved Bekkelaget renseanlegg kan man dermed daglig drive 60 busser på biogass, uten varmepumpen i drift hadde man ikke klart mer enn en tredjedel av dette.

Hybrid prinsipp
Varmepumpene som Hybrid Energy har utviklet er blitt møtt med stor interesse, og en rekke leveranser er allerede gått til utlandet. Det er evnen til å pumpe varmen opp til 100 grader som gjør teknologien så interessant, naturligvis at den også kan hente energien på et høyere nivå, som, f.eks. 50 grader.

- Teknologien er en hybrid av gammel og ny varmeteknologi. Mens de første kjøleskapene brukte gass og vann, som var drevet av et varmeelement, er dagens varmepumper drevet av kompressor. En hybrid-varmepumpe baserer seg på både kompresjon og absorbsjon på samme tid. Det er dette som gjør den unik, sier Horntvedt. Hybrid varmepumper går dessuten på det naturlige arbeidsmediet vann og ammoniakk, som ikke skader oson-laget. En annen fordel med slike varmepumper er at de har spesielt høy virkningsgrad ved stor eller varierende delta T på tur/retur, også kalt “glidende” temperaturforskjell.

Nye områder
Hittil har særlig næringsmiddelindustrien vist interesse for hybrid-varmepumper, og nylig leverte man et anlegg til Arla i Danmark.

Flere anlegg eiet av Nortura i Norge har installert tilsvarende anlegg.

- Norturas anlegg i Tønsberg har tre forskjellige tiltak, for forbedret utnyttelse av spillvarmen fra sitt kjøle/fryseanlegg. Dette går i hovedsak ut på å omdirigere strømmene av spillvarme (vann), samt installasjon av en varmepumpe. Dette for at den installerte hybrid varmepumpen skal få mer tilgjengelig spillvarme som kan bringes opp på et høyere nivå slik at varmen kan utnyttes i produksjonen. Disse tiltakene vil redusere Nortura’s energiforbruk med til sammen 3,2 GWh per år. Foruten de økonomiske besparelsene vil dette også redusere CO2 utslippet signifikant.

Hybrid Energy vant Varmepumpeprisen 2009. Teknologien bak Hybrid Energy sin varmepumpe er utviklet ved IFE på Kjeller og patentert. Etter flere år med utvikling og kommersielle leveranser har nå Hybrid Energy syv anlegg i drift, blant annet ved Nortura på Rudshøgda. Anleggene har til sammen vist til over 100.000 timer med god drift.
KALENDER