NVE med ny organisasjonsstruktur
30. oktober 2012

For å møte fremtidens utfordringer har NVE i 2012 hatt en prosess for å gjennomgå og justere organisasjonen. Prosessen har vært initiert og drevet av NVE.

- Det er 12 år siden forrige brede organisasjonsgjennomgang. NVE har etter den tid fått langt flere oppgaver og større ansvar. I tillegg vet vi at nye krav og forventinger stilles til oss framover. Jeg tenker da særlig på skredansvar, samfunnssikkerhet og beredskap, konsesjonsbehandling og de krav EU stiller til energimarkedsreguleringen. Organisasjonen må tilpasses dette, sier vassdrags- og energidirektør Per Sanderud.

Konsesjonsbehandlingen rendyrkes i en egen avdeling. Konsesjonsavdelingen skal ha ansvaret for konsesjonssaker, mens tilsynsoppgavene overføres til en ny avdeling.
Tilsyn med fysiske vassdrags- og energianlegg styrkes. Dette arbeidet samles i en nyopprettet Tilsyns- og beredskapsavdeling.
Det helhetlige beredskapsarbeidet skal styrkes på tvers i organisasjonen. Et koordinerende ansvar for dette blir lagt til Tilsyns- og beredskapsavdelingen. Avdelingen skal ha krisestøttefunksjon for alle beredskapsområder i NVE.

EUs tredje energimarkedspakke er på vei inn i norsk lovgivning. NVE avventer forslag til lovendringer fra OED. Gjennom den interne omorganiseringsprosess har NVE opprettet en ny avdeling, Elmarkedstilsynsavdelingen, som skal gjøre oss forberedt på endringene som måtte komme som følge av EUs krav.

Energiavdelingen videreføres, men vil i større grad ha fokus på klima og energi gjennom datainnhenting, modeller, analyser og utredninger.
Regjeringen har besluttet at overvåkningen av skredfarlige fjellpartier, som i dag foregår i regi av Åknes Tafjord Beredskap og Nordnorsk Fjellovervåkning, skal overtas av staten og organiseres som en del av NVE. Forutsatt at det blir enighet med nåværende eiere om overdragelse, vil denne virksomheten bli samlet i en ny seksjon i Skred- og vassdragsavdelingen.


 KALENDER