Ringdalskogen Fjernvarme får konsesjon
19. desember 2008

NVE har gitt Ringdalskogen Fjernvarme AS tillatelse til å bygge og drive et fjernvarmeanlegg på Ringdalskogen i Larvik kommune, Vestfold fylke. Utbyggingen vil dekke et varmebehov hos kundene på om lag 27 GWh.

Konsesjonsområdet omfatter i hovedsak området kjent som Ringdalskogen, nord for Larvik sentrum. Området er regulert for utbygging av næringsvirksomhet.

Fjernvarmeanlegget skal bygges ut trinnvis og vil være ferdigstilt i 2015. Anlegget omfatter en varmesentral med en samlet effekt på om lag 14,5 MW. Varmesentralen er planlagt bygget på felt 18 inne på næringsområdet. Grunnlasten i anlegget er biobrensel og som spiss- og reservelast vil det bli brukt gass. Fjernvarmeutbyggingen vil dekke et varmebehov hos kundene på om lag 27 GWh.

NVE mener at fordelene med å utvide anlegget er store i forhold til ulempene. Anlegget har akseptable miljøvirkninger og er samfunnsøkonomisk lønnsomt. Tiltaket vil også bidra til å oppfylle regjeringens målsetting om å øke bruken av vannbåren varme basert på fornybare energikilder.

Ringdalskogen Fjernvarme AS ønsker å søke Larvik kommune om tilknytningsplikt etter Plan- og bygningsloven.
 KALENDER