Potensial for 25 TWh mer bioenergi fra skogen
10. desember 2008

Norge mangler ikke råvarer for å nå målet om 14 TWh varmeproduksjon i 2020:Varmepotensialet for økt uttak av skogsråstoff er beregnet til nær 25 TWh.

For å lykkes i å utnytte disse ressursene må hele verdikjeden være på plass; – leverandørene av råstoff- og varmeprodusentene må samarbeide tettere for å realisere målet, og ikke minst - myndighetene må gi bedre rammevilkår.
Dette er konklusjoner fra bioenergiseminaret som olje- og energiminister Terje Riis-Johansen og landbruks- og matminister Lars Peder Brekk avholdt 9. desember.

- IEA - rapporten viser at det haster å komme i gang, sier statsråd Terje Riis-Johansen. - Fortsetter verden som i dag bærer det mot en temperaturøkning på seks grader. Men IEA anviser muligheter for å egrense temperaturstigningen til to grader. Satsing på energieffektivisering, CCS og på fornybar energi er viktige virkemidler for å lykkes. OED og LMD vil jobbe sammen for å bidra til dette, sier statsråden.

Samarbeid om utbygging av bio
Terje Riis-Johansen understreker at bioenergi er viktig i satsingen på fornybar energi . Tett samarbeid mellom oppstrømssiden og nedstrømssiden er nødvendig for å utnytte potensialet. OED vil bidra til etterspørsel ved bygging av lokale varmesentraler, fjernvarme og pelletsanlegg. Enova har fått helt andre muskler til å støtte fjernvarme i denne stortingsperioden og støtten som gis vil gi investeringer på nær sju milliarder kroner i perioden.

1600 kilometer fjernvarmerør
- Det bygges fjernvarmenett på 120 steder i landet og i løpet av kort tid vil det være 1600 kilometer fjernvarmerør i Norge, noe som tilsvarer strekningen Oslo – München. Utbygging av infrastruktur er viktig for kommende generasjoner, sier statsråden.

Lover mer penger – men er lite konkret
Ifølge Terje Riis-Johansen har det vært et betydelig engasjement fra myndighetenes side, men han medgir at det må mer støtte til for å nå målet, uten at han er konkret på virkemidler. Mens svenskene og danskene får drahjelp med avgifter på fossil brensel og finnene får direkte flistilskudd, monner regjeringens virkemidler lite.

Stort potensial
- Bruken av bioenergi i Norge kan økes til 16-25 terawattimer (TWh), mener landbruksminister Lars Peder Brekk (Sp).
Bioenergi utgjør seks prosent av energibruken i Norge i dag, og regjeringens mål er å øke utbyggingen av bioenergi med 14 TWh innen 2020.

Gjennom Bioenergiprogrammet gir Landbruks- og matdepartementet investeringsstøtte til bønder som bygger biovarmeanlegg. Og totalt har om lag 1000 bønder fått investeringsstøtte gjennom Bioenergiprogrammet. I alt er det gitt investeringstilskudd til 157 biovarmeanlegg i landbruket.

– Det er et godt stykke igjen før Norge er en bioenerginasjon. Men landbruket har tydeligvis sett hvilke muligheter som ligger i dette markedet, sier Brekk.
Han forteller at hele årets bevilgning nå er brukt, pluss det som ikke ble brukt i fjor, i alt 50 millioner kroner. Neste års bevilgning vil trolig være oppbrukt innen sommeren, sier statsråden.
 KALENDER