Ny rapport om varmeløsninger og dekningsgrader
22. desember 2011

TEK 10 setter krav til at bygninger skal prosjekteres og utføres slik at 40 eller 60 prosent av netto varmebehov kan dekkes av annen energiforsyning enn direktevirkende elektrisitet eller fossile brensler. På oppdrag fra Lavenergiprogrammet har Erichsen & Horgen utarbeidet en rapport som beskriver ulike varmeløsninger og noen vanlige kombinasjoner av disse.
les rapporten her

TEK 10 § 14-7 setter krav til at bygninger under 500 m2 BRA skal prosjekteres og utføres slik at 40 % av netto varmebehov kan dekkes av annen energiforsyning enn direktevirkende elektrisitet eller fossile brensler hos sluttbruker. For bygninger over 500 m2 gjelder kravet for 60 % av bygningens netto varmebehov.

Det har kommet innspill fra byggenæringen om at det kan være urfordrende å dokumentere oppfyllelse av forskriftskravet, særlig i mindre byggeprosjekter der det ikke benyttes egne prosjekterende på varmesiden. Lavenergiprogrammet har derfor fått utarbeidet en rapport som beskriver enkel metodikk og retningslinjer for å kunne anslå dekningsgrad for ulike varmeløsninger og noen vanlige kombinasjonsløsninger i boliger og mindre kontorbygninger. Rapporten, som er utført av Erichsen og Horgen AS, er først og fremst relevant for nye eller totalrehabiliterte bygninger.

Resultatene i rapporten kan ikke benyttes som dokumentasjon opp mot forskriftskravene i TEK 10 eller for fastsettelse av oppvarmingskarakter ved energimerking av bygninger. Dette må dokumenteres i hvert enkelt byggeprosjekt. Men rapporten kan likevel forhåpentligvis gi en pekepinn på hvilke varmeløsninger som vil kunne gi en dekningsgrad på over henholdvis 40 % og 60 % av bygningers netto varmebehov, mht. kravene i TEK 10. Dette kan være til nytte ved valg av varmeløsninger i byggeprosjekter der det ikke er egne prosjekterende på varmesiden.

Savner definisjon av  kjølebehov
Norsk Fjernvarme har påpekt at det vil være viktig å også definere kjølebehov for nye bygg, ved revisjon av veileder.
Leveranse av varmt tappevann til husholdningsmaskiner og kjøling /fjernkjøling vil endre fordelingen av energibruk med lavere forbruk av teknisk el og høyere forbruk av fjernvarme/ varmt tappevann.

Dersom det er kommentarer til innholdet, tar vi gjerne imot dette.
 KALENDER