Agder Energi Varme og Skagerak Varme samarbeider om fjernvarme i Sandefjord og Larvik
1. januar 2007

Den planlagte utbyggingen skal i første omgang levere til sammen nær 100 millioner kilowattimer miljøvennlig fjernvarme, fordelt med om lag halvparten på hver av byene. Energileveransen tilsvarer varmebehovet til 10. 000 boliger.

- Vi går sammen fordi utbygging krever store investeringer, langsiktighet, betydelig ressurser og kompetanse som selskapene samlet innehar, sier daglig leder i Skagerak Varme, Steinar Bjerke og adm. direktør i Agder Energi Varme, Jan Omli Larsen.

Som et ledd i arbeidet er det søkt fjernvarmekonsesjon i både Sandefjord og Larvik. Målsettingen er å danne et livskraftig fjernvarmemiljø i Vestfold som skal sikre utbyggingen her.

- Vår styrke er kapitalsterke og langsiktige eiere samt kompetanse til å gjennomføre utbyggingen nå, tilføyer de to lederne.

Selskapene har i dag omfattende utbygginger i Agder og Telemark, hvor de største anleggene er i Kristiansand(Agder Energi Varme) og Porsgrunn (Skagerak Varme).

- Begge selskaper ønsker å være ledende på ny fornybar energi. Det var derfor naturlig for oss å søke et samarbeid, sier Bjerke og Larsen.

Videre framdrift
Konsesjonssøknadene vil bli behandlet av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE). I mellomtiden forbereder vi utbyggingen hvor vi blant annet vurderer ulike fremføringstraseer og aktuelle tomtealternativer for energisentralene.

Anleggene skal levere energi fra hvert sitt biobrenselanlegg, og vil derfor være betydelige miljøprosjekter hvor forbrenningen av biobrensel ansees som nullutslipp i et klimaperspektiv.

Dersom det forutsettes at fjernvarmeleveransen erstatter oljefyring, tilsvarer utslippsreduksjonen klimautslippene til over 15.000 privatbiler pr. år.

Fjernvarme har sine fortrinn i å være en energifleksibel varmedistribusjon som i utgangspunktet kan overføre alle former for varmeenergi, det være seg spillvarme, biobrensel, gass, fyringsolje eller elektrisk energi.

For kundene er fjernvarme et komfortabelt, rimelig og miljøvennlig energialternativ som gir behagelig romoppvarming og varmt vann i springen.

KALENDER