Enige om NOx-kutt
1. januar 2007

Norsk Fjernvarme og 13 andre berørte næringsorganisasjoner i NHO, er blitt enige med Miljøverndepartementet om en reduksjonsavtale av nitrogenoksid (NOx)- utslipp som alternativ til gjeldende avgift for Nox- utslipp.

Avtalen fastsetter årlige mål for reduksjon av NOx -utslippene frem til 2011. Sanksjoner vil inntre hvis årlige utslippsmål ikke nås. Avtalen vil gjelde når den er godkjent for ESA i løpet av våren.
 
- Norsk Fjernvarme er generelt positiv til miljøavgifter, men mener at det i noen tilfeller kan være mer effektivt med reduksjonsavtaler for å nå målsetningen raskere enn man ville klart med avgiften, sier daglig leder i foreningen Heidi Juhler.
 
Som et ledd i avtalen opprettes næringslivets NOx -fond. Størrelsen på fondet er anslått til 1,5 milliarder kroner etter tre år. Bedrifter som ønsker avgiftsfritak undertegner en tilslutningsavtale med NOx-fondet. Her forplikter bedriften seg blant annet til å betale en kvartalsvis NOx-avgift til fondet.
 
Størrelsen på denne avgiften er ikke fastsatt, men vil for avgiftspliktige fjernvarmebedrifter utgjøre ca en tredel av den offentlige avgiften. Denne var på kr 15/kg i 2007, indeksjustert for 2008, og videre årlig økning er blitt varslet.

Avtalen får ikke tilbakevirkende kraft for 2007.
 
Fondet innhenter oppgaver over reduksjonspotensial blant medlemmene og finansierer reduksjonstiltak i den rekkefølgen som er mest kostnadseffektiv miljømessig sett (rimeligste tiltak finansieres først), inntil det endelige utslippsmålet er nådd.
 
Næringsorganisasjonene forplikter seg på vegne av sine medlemmer å redusere Nox - utslipp med 21 prosent i 2010/2011 i forhold til utslippet i 2005. Det innebærer at alle tiltak som er gjort fra og med 2006 kan regnes inn.
 
Myndighetenes bidrag i avtalen er å gi avgiftsfritak for bedrifter som slutter seg til avtalen. Avgiftsfritaket gjelder for treårsperioden 2008-2010. Bedriftene får et ekstra år, 2011, til å gjennomføre reduksjonsforpliktelsene.
 
Dersom årlige utslippsmål fra 2008 oppfylles med mindre enn 90 prosent, må deltakerne betale en offentlig avgift for manglende reduksjonsforpliktelse.
 
Tidspunkt for undertegning av avtalen er ikke fastsatt. Det gjenstår arbeid med tilslutningserklæringen, som klarlegger rettigheter og forpliktelser som gjelder mellom Næringslivets NOx -fond og bedriftene.

KALENDER