Enova-bevilgning øker til 1450 millioner
1. januar 2007

Samlet ramme for Enova utgjør 1450 millioner kroner for 2008, noe som innebærer en økning på 660 millioner kroner fra inneværende år. Dette fremgår av regjeringens forslag til statsbudsjett for 2008.

Tilsagnsfullmakten på 400 millioner kroner er ført videre fra 2007 til 2008, fremgår det av en pressemelding fra Olje- og energidepartementet.

- Den økte bevilgningen for 2008 til energieffektivisering, varme og elektrisitet fra fornybare energikilder er et hovedelement i regjeringens satsing på at Norge skal være en miljøvennlig energinasjon, sier olje- og energiminister Åslaug Haga.

Det vil bli etablert en egen støtteordning til investeringer i infrastruktur for fjernvarme. - En langsiktig oppbygging av infrastruktur for fjernvarme legger forholdene til rette for økt bruk av bioenergi, avfall, spillvarme og andre miljøvennlige ressurser.

Tiltakene vil være viktige for å få til en utskifting av oljekjeler.

Styrker grunnfondet med 10 milliarder i 2009
Satsinga i 2008 er dels finansiert fra et påslag på nettariffen på 1 øre per kWh. I 2008 er påslaget ventet å gi en inntekt på om lag 740 millioner kroner.

I tillegg vil Enova bli tilført om lag 430 millioner kroner fra avkastingen på Grunnfondet for fornybar energi og energieffektivisering.

I forbindelse med at det blir etablert en ny støtteordning til fornybar elektrisitet, blir det gitt ytterligare 200 millioner kroner over statsbudsjettet. Utover dette kommer det også renteinntekter på Energifondet.

- For å styrke utviklingen av miljøvennlig produksjon og bruk av energi er det grunnleggende å ha langsiktige og stabile rammevilkår rundt arbeidet.

For å sikre dette vil regjeringen styrke Grunnfondet med 10 milliarder kroner i 2009 og ytterligere inntil 10 milliarder kroner innen 2012, sier statsråd Haga i pressemeldingen.

KALENDER