FJERNVARME ER BRA FOR KUNDEN

For å være en aktuell kunde for fjernvarmeselskapene må bygget ha vannbåren varme, ligge i et område der det er bygget ut- eller hvor det skal bygges ut fjernvarme. Dette er ofte i byer eller tettbygde strøk. Byggene bør være av en viss størrelse og ligge i geografisk nærhet til eksisterende rørnett for at de skal kunne tilknyttes fjernvarme.

Fjernvarme er enkelt
Valg av fjernvarme (og fjernkjøling i noen byer) innebærer at kunden får et enkelt varmeanlegg uten drifts- og vedlikeholdskostnader på egne kjeler eller varmepumper. All energien til oppvarming og varmt tappevann leveres direkte til kundesentralen i bygget, og det er fjernvarmeleverandøren som eier, vedlikeholder og drifter varmesentralene. Fjernvarme og vannbåren varme er en moderne, avansert og billig måte å akkumulere og transporter energi på.

Fjernvarme tar liten plass
Bygg som får fjernvarme, får frigitt plass i forhold til å ha eget anlegg. Plassbehovet til en kundesentral er mindre enn eget oppvarmingsanlegg med kjeler og varmepumpe. Plass og areal har høy verdi, spesielt i de store byene. Det gjelder også for nye eneboliger og rekkehus, hvor arealprisene er høye. Kundesentralen er et grensesnitt mellom byggets oppvarmingsanlegg og distribusjonsnettet for fjernvarme. Veksleren som  brukes for å levere tappevann gir nesten ubegrensede mengder med varmt tappevann, og krever liten plass i forhold til varmtvannsberedere og akkumulatorer.

Fjernvarme gir lave lokale utslipp og godt innemiljø
Fjernvarme ble i utgangspunktet etablert i de store byene Oslo, Bergen og Trondheim for å fjerne lokalt utslipp fra olje og vedkjeler. På de kaldeste vinterdagene i dag er det takket være fjernvarmen, kun to-tre piper som ryker i Oslo, istedenfor en for hvert bygg.

Fordelen med fjernvarme er at kundesentralen dekker hele energi-  og effektbehovet året rundt. Det innebærer at det ikke er behov for å sette inn ekstra spisslast, basert på olje, parafin, gass eller elektrisitet, i de kalde vintermånedene.
Alternativet er at alle bygg enten belaster strømnettet eller har hver sin oljekjel(ofte brukt til spisslast) og forurenser ditt nabolag. De store fjernvarmeselskapene i de store byene i Norge leverer opp til 90-95% miljøvennlig energi med lave C02-utslipp.
 
Andre viktige fordeler som kundene trekker frem, er et godt inneklima.  Fjernvarme og vannbåren varme i bygget gir bedre inneklima; mindre tørrluft sammenlignet med panelovner.
 
Fjernvarme er billig
Kunder innenfor konsesjonsområder er i dag sikret en lav energipris i forhold til strømprisen. Fjernvarmeprisen skal ikke være høyere enn strømprisen. Dette er styrt av energiloven.
Utbygging av fjernvarme og fjernkjøling har siden 1980-årene redusertmonopolet på salg av energi, som strømselskapene tradisjonelt har hatt. Fjernvarme gir kunden et annet og bedre alternativ til oppvarming og til kjøling av byggene. Strøm er høyverdig og for bra til å brukes til oppvarming av bygg.
Kundesentralen som erstatter egen varmesentral i bygget består av enkle komponenter, og har derfor lang teknisk levetid og medfører veldig lave- eller ingen drifts- og vedlikeholdskostnader for kunden.

Mange kunder opplever at besparelsene innen driftskostnader og vedlikeholdskostnader gjør fjernvarme til det rimeligste oppvarmingsalternativet over tid.
Dette gjelder også i konkurranse med varmepumper. Varmepumper bidrar til en reduksjon i behovet for kjøpt energi, men har langt høyere drifts- og vedlikeholdskostnader, samt kort levetid.
 
Kundesentralen som bruker varmevekslere til oppvarming  av tappevann bidrar  at risikoen for utvikling av legionella på tappevannet er ekstremt lavt = null. Kravet til temperatur i veksleren (min. 60C) er lavere enn på varmtvannsberedere (min 70C).

Varmevekslere til radiator- ventilasjon, gate/fortausoppvarming er utstyrt med avansert automatikk med uteføler, hvor temperaturen på vannsystemet i bygget vil reguleres og senkes lavt ned i forhold til utetemperaturen. Riktig bruk av dette utstyret vil medfører lavere varmetap og lavere energiregning.

I eneboliger, blokker og rekkehus er dett også en kostnadseffektiv løsning å bygge vannbåren varme kombinert med fjernvarme. Det tilfredsstiller bygningsforskriftene og krav til fornybar energi.

Et eksempel er at vannbåren gulvvarme på baderom  koster det samme å installere som elektrisk gulvarme. En stor fordel med vannbåren varme er at temperaturen på gulvet er lavere enn på elektrisk varme og derfor vil gi lengre levetidpå gulvkonstruksjonen.
 
Fjernvarme har høy leveringssikkerhetog energifleksibilitet
Det er også en betydelig fordel for kunder som velger fjernvarmeforsyning, at valget innebærer stor grad av leveringssikkerhet  -  av følgende grunner:
- Infrastrukturen ligger under bakken, som innebærer at infrastrukturen ikke er så utsatt for vær og vind som kraftsystemet.
- Fjernvarmesystemene har flere produksjonskilder, hvor de ofte er geografisk spredt plassert. Rørnettet kan seksjoneres
-Fjernvarmesystemene er energifleksible, som betyr at de har flere energikilder de kan spille på hvis én energikilde svikter, og fortsatt leverer miljøvennlig energi.

Alle fjernvarme- og fjernkjøleanlegg er i hovedsak basert på lokale energiressurser som for eksempel spillvarme fra industribedrifter, avfall, bio (flis, pellets, olje) eller store varmepumper som utnytter varme fra sjøen eller kloakk.

Byene i Norge med fjernvarme er derfor svært godt rustet mot fremtidige nasjonale- eller globale energiforsyningskriser.

På nettstedet fjernkontrollen.no kan kunden få oppdatert informsjon om hvilke energikilder som fjernvarmen er basert på lokalt.

Fjernvarme gir mørkegrønt energimerke
I energimerkeordningen får bygge med fjernvarme mørkegrønn oppvarmingskarakter, som er den beste på skalaen. Oppvarmingskarakteren viser i hvor stor grad bygget er energifleksibelt og bruker fornybar energi. 
 
 
 
 

KALENDER