FJERNVARME ER MILJØVENNLIG
Fjernvarme er et energisystem som gir få naturinngrep, lite utslipp og liten ressursbruk totalt sett. Det er flere årsaker til dette. For det første bidrar fjernvarme til redusert belastning av primærenergiressursene på kloden. Dette er nærmere beskrevet i kapittelet "Fjernvarme er energieffektivt".

Fjernvarme er en kollektiv løsning
For det andre bidrar fjernvarme til mer effektiv distribusjon og bruk av energi i byer og tettbygde strøk. Grunnen til dette er at fjernvarme er et kollektivt system. Den viktigste gevinsten med kollektive systemer er at de er energi- og ressursbesparende der det bor mange nok mennesker. Fjernvarmesystemet binder større bygg i sentrum sammen i et system med felles varmesentral, i stedet for at hvert enkelt bygg har sin individuelle varmesentral. Dette bidrar både redusert materialbruk og redusert drift og vedlikehold, og vil ofte føre til redusert energitap, fordi energiflyten i et fjernvarmesystem kan driftes mer effektivt enn summen av mange individuelle anlegg. Redusert materialbruk, optimalisert drift og redusert energitap bidrar i sin tur til reduserte miljøutslipp.

Fjernvarme reduserer klimagassutslipp
For det tredje bidrar fjernvarmeselskapene til å fase ut fossil energi. De fleste byggene som kobler seg til fjernvarmenettene i Norge er større bygg med oljefyr i kjelleren. Dette betyr at fjernvarme i stor grad bidrar til å erstatte fossil fyringsolje. Enova anslår i sin årsrapport for 2011 at halvparten av all fjernvarme støttet av Enova har erstattet oljefyr. Dette betyr at fjernvarme så langt har bidratt til å fase ut ca. 2 milliarder kilowattimer oljefyr i Norge, og redusert norske klimagassutslipp (målt i CO2-ekvivalenter) med 600 000 tonn i året, inkludert utslippet fra egen fossil spisslast (se avsnitt under). Dette gjør fjernvarme til det hittil største og viktigste klimatiltaket i byggsektoren.

Fjernvarmeselskapenes egne klimagassutslipp
De fleste fjernvarmeanlegg brenner noe olje eller gass på de kaldeste dagene om vinteren. Dette kalles spisslast, og bidrar til norske klimautslipp. I dag (2012) utgjør fossil spisslast under 10 % av energien brukt i norsk fjernvarme. Dette tilsvarer klimagassutslipp (målt i CO2-ekvivalenter) i underkant av 150 000 tonn i året. Dette utslippet er lagt inn i beregningen av fjernvarmens totale bidrag til CO2-reduksjoner gjennom utfasing av oljefyr(over). Hvis fjernvarmebransjen bytter ut egne oljefyrer med fornybar energi, vil bransjens bidrag til CO2-reduksjoner komme opp i 750 000 tonn i året.

Fjernvarmeselskapene tester ut alternative brensler, for å erstatte den fossile spisslasten med fornybar spisslast. Problemet er at det foreløpig er få alternativer tilgjengelige. Likevel er det sannsynlig at klimapolitikken vil bidra til at det utvikles gode alternativer i løpet av de neste årene. De alternativene som i dag er mest realistiske er pellets/trepulver, biooljer og biogass. I takt med at disse eller andre alternative spisslastløsninger blir tilgjengelige, vil fjernvarmeselskapene konvertere fra fossile til fornybare spisslastløsninger.

Fjernvarme reduserer lokale miljøutslipp
En fjerde viktig miljøeffekt av fjernvarme er at fjernvarme reduserer lokale utslipp. Dette er en av de viktigste årsakene til at norske kommuner bygger ut fjernvarme: Fjernvarme er ikke en energikilde, men en CO2-nøytral energibærer, som leverer energi i form av varmt vann til oppvarming av inneluft og tappevann. Fjernvarme basert på varmepumper eller industriell spillvarme, har ikke lokale utslipp. Mange fjernvarmeanlegg kan ha lokale utslipp, men på grunn av bedre renseteknologi og mindre lokal spredning, blir slike utslipp langt lavere enn hvis en rekke lokale anlegg brenner samme brensel.

Oppsummert kan vi si at fjernvarmesystemer bør betraktes som kollektivtransport; smart og miljøvennlig i tettbygde strøk og mindre egnet i spredtbygde strøk. Fjernvarme har spilt en betydelig rolle i den utfasingen av oljefyr som har skjedd i Norge de siste årene. I fremtiden vil fjernvarme i større grad være et alternativ til elektrisk oppvarming eller lokale fornybare oppvarmingsløsninger. Opp mot disse alternativene vil fjernvarme basert på overskuddsenergi som regel være det totalt sett beste miljøvalget i tettbygde strøk.
KALENDER