ENERGIKILDER I FJERNVARME
Norsk Fjernvarme samler hvert år inn statistiske data fra norske fjernvarmeselskaper, som også sender detaljerte data til SSBs fjernvarmestatistikk. Hvis man slår sammen energikildene til alle Norges fjernvarmeselskaper, får man en nasjonal energimiks, som viser størrelsesforholdet mellom ulike energikilder i norske fjernvarmeanlegg.
 
Ingen enkelte fjernvarmeanlegg har en energimiks i nærheten av det nasjonale snittet (under). De fleste fjernvarmeanlegg bruker enten biobrensel, varmepumper, eller spillvarme fra avfallsforbrenningn eller industri som grunnlast. De største anleggene kombinerer flere ulike energikilder enn de minste. Noen bruker kun fornybar energi, mens andre bruker mer fossil energi enn det nasjonale snittet.

Norsk Fjernvarme har lanset en portal, kalt fjernkontrollen.no, hvor lokale energimikser fra anlegg over hele landet vises fram. Der kan du få detaljert informasjon om energimiksen per selskap og på hvert sted.

Dette var fordelingen av energikilder brukt i fjernvarmen i 2015:
Den største kategorien, gjenvunnet varme, består av spillvarme fra avfallsforbrenning og industri. Dette er altså energi som hadde gått til spille hvis ikke den hadde blitt tatt vare på av fjernvarmen. Spillvarme regnes som en CO2-nøytral energikilde.

Nest størst er bio-kategorien, som omfatter alt av faste biobrensler og bio-olje. Bruken av det sistnevnte er økt de siste årene, ettersom stadig flere anlegg erstatter fossil spisslast om vinteren med fornybar bio. Det meste av de faste biobrenslene er biomaterialer som blir til overs ved skogsproduksjon, annen flis og returtre, samt pellets. Alt biomateriale regnes som fornybar energi.

Det brukes en del elektrisitet i fjernvarmen i form av el-kjeler. De aller fleste selskapene har elkjeler på utkoblebare tariffer - det vil si at de kan kobles ut på kort varsle hvis det er knapphet på el i nettet - og umiddelbart erstattes av andre energikilder. Elkjelene brukes dermed nærmest utelukkende når strømprisene er lave og Norge har overskudd av fornybar elektrisitet, mens de brukes ikke når prisene er høye og Norge har behov for å importere kraft fra våre naboland. Slik sett er bruken av elektrisitet til fjernvarme fleksibel.

Omgivelsesvarme er en viktig del av fjernvarmen i Norge. Denne varmen hentes fra fjordvann, kloakkvann eller fra grunnen - ved hjelp av storskala, effektive varmepumper. I tillegg kan sol brukes i stor skala til fjernvarme. Foreløpig er det ett stort solfangeranlegg av denne typen i Norge, men Norsk Fjernvarme og Solenergiforeningen er i gang med å kartlegge potensialet for flere solfangeranlegg i fjernvarmen i Norge.

Fossil olje- og gass er tradisjonelt brukt som spisslast i fjernvarmeanlegg i Norge, altså til bruk når varmebehovet er stort vinterstid. I dag har de fleste fjernvarmeanleggene faset ut eller redusert sterkt behovet for fosssile energikilder. I takt med dette har fossilandelen i den nasjonale fjernvarmemiksen stupt de siste årene. NVE pålegger samtidig fjernvarmeselskapene å ha beredskap tilgjengelig hvis den normale grunn- og spisslastproduksjonen skulle falle ut. Dette er på linje med annen type beredskap samfunnsinsitusjoner er pålagt å ha i tilfelle krisesituasjoner.

Norsk Fjernvarme har som mål at våre medlemmer innen 2020 utelukkende skal bruke CO2-nøytrale og fornybare energikilder i normalår. Mange selskaper er der allerede i dag, 
KALENDER